22. 10. 2019  8:07 Sergej
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu B-PNIO - Princípy návrhu integrovaných obvodov (FEI - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu: B-PNIO
Názov predmetu: Princípy návrhu integrovaných obvodov
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester: elektronika - bakalársky (povinne voliteľný), 6. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Absolvovanie jedného 10 bodového písomného testu počas semestra, vypracovanie úloh na cvičeniach (20 bodov) a záverečnej skúšky za 70 bodov.
 
Výsledky vzdelávania:
Úspešným absolvovaním predmetu študent nadobudne základné vedomosti v oblasti návrhu integrovaných obvodov a systémov. Študent získa základy z modelovania a analýzy obvodov, osvojí si postup návrhu digitálnych integrovaných obvodov pomocou HDL metodiky, pochopí princíp syntézy a implementácie digitálnych IO. Taktiež si osvojí princípy návrhu analógových IO, oboznámi sa so základnými stavebnými blokmi a ich analýzou. Študent pochopí základu návrhu jednoduchých zosilňovačov a bude schopný analyzovať ich vlastnosti.
 
Stručná osnova predmetu:
História vývoja IO. Režimy činnosti MOS tranzistora, prahové napätie. Výstupné charakteristiky MOS tranzistora. Rozdelenie IO. Použitie MOS tranzistora v digitálnych IO. Tranzistor ako spínač (rezistor). Logické členy a ich návrh na tranzistorovej úrovni v CMOS technológii. Logiky v CMOS, návrh logických hradiel v rôznych logikách. Sekvenčné obvody a ich časovanie. Návrh digitálnych obvodov pomocou HDL metodiky. Syntéza a fyzická implementácia. Použitie MOS tranzistora v analógových IO. MOS v slabej a silnej inverzii. Gm/Id metodika návrhu analógových IO. Parazitné kapacity MOS tranzistora. Prúdové zdroje. Prúdové zrkadlá. Jednoduché napäťové referencie. Napäťový delič. Jednoduché zosilňovače a ich zapojenia (SE,SK,SH) - frekvenčná analýza, parametre zosilňovača, amplitúdová a fázová charakteristika. Emitorový sledovač - prevodová charakteristika, frekvenčné vlastnosti. Návrh zosilňovačov s konkrétnymi parametrami. Diferenčný zosilňovač - frekvenčná analýza, prevodová charakteristika. CMOS realizácia diferenčného zosilňovača.
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 39

ABCDEFX
2,6 %10,3 %12,8 %28,2 %46,1 %0 %
Vyučujúci: Ing. Daniel Arbet, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Ing. Viera Stopjaková, PhD. (prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 7. 5. 2019
Schválil: prof. Ing. Viera Stopjaková, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 07. 05. 2019.

Typ výstupu: