Sep 22, 2020   4:32 p.m. Móric
Academic information system

Course syllabus B-FYZ - Physics (FEEIT - WS 2019/2020)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu: B-FYZ
Názov predmetu: Fyzika
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Výsledky vzdelávania:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Stručná osnova predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 486

A
B
C
DEFX
5,6 %
8,4 %
16,7 %
19,8 %
31,5 %
18,0 %
Vyučujúci:
prof. Ing. Peter Ballo, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
Ing. Patrik Novák, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
7. 5. 2019
Schválil:
prof. Ing. Peter Ballo, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 07. 05. 2019.

Type of output: