Aug 22, 2019   4:54 a.m. Tichomír
Academic information system

Course syllabus B-FYZ - Physics (FEEIT - WS 2019/2020)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu: B-FYZ
Názov predmetu: Fyzika
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Výsledky vzdelávania:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Stručná osnova predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 300

ABCDEFX
5,0 %5,0 %11,0 %18,3 %32,0 %28,7 %
Vyučujúci: prof. Ing. Peter Ballo, PhD. (prednášajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
Ing. Patrik Novák, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 7. 5. 2019
Schválil: prof. Ing. Peter Ballo, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 07. 05. 2019.

Type of output: