12. 8. 2020  11:51 Darina
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu B-APROG - Aplikačné programovanie (FEI - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu:
B-APROG
Názov predmetu: Aplikačné programovanie
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester:
elektrotechnika - bakalársky (povinne voliteľný), 5. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Aktívna účasť na cvičeniach (max.1 ospravedlnená neúčasť na cvičeniach). Odovzdanie a obhajoba dvoch semestrálnych zadaní. Celkový maximálny počet bodov za cvičenia je 30 bodov. Záverečné hodnotenie - písomná skúška (maximálne 70 bodov).
 
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je pochopiť problematiku tvorby komplexnejších aplikácií a systémov. Projekt, životný cyklus a fázy tvorby softvérového projektu. Schopnosť analyzovať problém, pochopiť zadanie, navrhnúť štruktúru aplikácie a analytické podklady pre tvorbu jej modulov. Pochopiť metodológie tvorby softvérových aplikácií, ich výhody a nevýhody v závislosti na type aplikácie a type jej typického používateľa (vývoj na základe špecifikácie, agilný vývoj, vývoj pre voľný trh). Pochopiť metódy fyzickej implementácie modulov a funkcií aplikácie so zameraním na objektovo-orientované a udalosťami riadené programovanie a programovanie webových aplikácií. Naštudovať typické spôsoby reprezentácie dát, metódy ich ukladania a sprístupňovania (SQL, data-mining). Tvorba dokumentácie sotvérového projektu.
 
Stručná osnova predmetu:
Sofvérová aplikácia, Softvérový produkt. Moduly a funkcie rozsiahleho systému. Metodológie vývoja. Agilný vývoj. Nástroje tvorby analytických podkladov a zadania aplikácie (ER-diagramy). Objektovo-orientované programovanie. Základy relačných databáz a SQL. Základy štruktúr XML. Princípy tvorby platformovo neutrálnych webových aplikácií. Dokumentácia softvérového produktu formou wiki.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
WIRTH, N. Algoritmy a štruktúry údajov. Bratislava : Alfa, 1989. 481 s. ISBN 80-05-00153-3.
KERNIGHAN, B. W. -- RITCHIE, D. M. Programovací jazyk C. Bratislava: Alfa, 1989. 249 s. ISBN 80-05-00154-1. 2. PROKOP, J. Algoritmy v jazyku C a C++ : praktický průvodce. Praha: Grada Publishing, 2009. 153 s. ISBN 978-80-247-2751-6. 3. ČEPELÁK, J. Řešené příklady v jazyku C : Učebnice pro střední školy. Praha: Computer Press, 2001. 156 s. ISBN 80-7226-575-X. 4. MITÁŠOVÁ, I. -- ČERNÝ, P. -- GAŠPAR, D. Programovanie. Bratislava: STU v Bratislave, 1993. 202 s. ISBN 80-227-0510-1.
HEROUT, P. Učebnice jazyka C: 1. díl. České Budějovice : Nakladatelství KOPP, 2005. 271 s. ISBN 80-7232-220-6.
HEROUT, P. Učebnice jazyka C: 2. díl. České Budějovice : Kopp nakladatelství, 2012. ISBN 978-80-7232-367-8.
ŽÁK, M. XML - začínáme programovat: Podrobný průvodce začínajícího uživatele. Praha : Grada, 2003. 214 s. ISBN 80-247-0565-6.
PECINOVSKÝ, R. -- VIRIUS, M. Objektové programování 1: Učebnice s příklady v Turbo Pascalu a Borland C++. Praha : Grada, 1996. 228 s. ISBN 80-7169-366-9.
PECINOVSKÝ, R. -- VIRIUS, M. Objektové programování 2: Učebnice s příklady v Turbo Pascalu a Borland C++. Praha : Grada Publishing, 1996. ISBN 80-7169-366-9.

Odporúčaná:
Henderson, K. The Guru’s Guide to SQL Server Stored Procedures, XML, and HTML, Addison Wesley Professional, 2001
WALTERS, E. Robert. Mistrovství v Microsoft SQL server 2008. 1. vyd. Brno: ComputerPress,2009. 864 s. ISBN 978-80-251-2329-4.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 55

A
B
C
D
E
FX
25,5 %34,5 %20,0 %10,9 %
9,1 %
0 %
Vyučujúci:
doc. Ing. Mikuláš Bittera, PhD. (prednášajúci, zodpovedný za predmet)
Mgr. Ján Grman, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
7. 5. 2019
Schválil: doc. Ing. Mikuláš Bittera, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 07. 05. 2019.

Typ výstupu: