13. 8. 2020  14:13 Ľubomír
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu B-EMC - Elektromagnetická kompatibilita (FEI - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu:
B-EMC
Názov predmetu:
Elektromagnetická kompatibilita
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
laboratórne/konštrukčné cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
6
 
Odporúčaný semester/trimester:
elektrotechnika - bakalársky (povinne voliteľný), 5. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra bude jedna písomná previerka za 10 bodov. Za prípravu na experimentálne cvičenia, spracovanie prezentácie projektu na základe teoretických znalostí a výsledkov cvičení získa študent maximálne 30 bodov. Študent je povinný absolvovať všetky cvičenia. Za skúšku môže študent získať maximálne 60 bodov. Maximálne bodové hodnotenie za celý predmet je 100 bodov. Konečné hodnotenie študenta známkou je dané aktuálnym študijným poriadkom.
 
Výsledky vzdelávania:
Absolvovaním predmetu študent pochopí mechanizmy ovplyvňovania sa elektronických a elektrických systémov, princípy prenosu a šírenia a spracovania vysokofrekvenčnej energie. Spozná základné fyzikálne deje v oblasti elektromagnetických interferencií nízkych a vysokých frekvencií. Naučí sa princípy vzniku a pôsobenia nežiaducich väzieb medzi elektrickými systémami a metódy ich potláčania. Získa základné konštruktérske návyky na zabezpečenie elektromagnetickej kompatibility elektronických systémov, ktorá je nutnou podmienkou ich spoľahlivosti.
 
Stručná osnova predmetu:
Základné pojmy, zdroj - obeť rušenia, vlastnosti elektronických systémov (ES) z hľadiska elektromagnetickej kompatibility. Druhy nežiadúcich väzieb, vyžarované - vedené rušenie, odolnosť ES, mechanizmy väzby, presluchy, impulzné rušenie, elektrostatické výboje. Potláčanie ovplyvňovania - tienenie, zemnenie, filtrovanie. Predikcia vlastností ES. Legislatíva v oblasti EMC. Testovanie ES. Konštrukčné zásady
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
VACULÍKOVÁ, P. -- VACULÍK, E. Elektromagnetická kompatibilita elektrotechnických systémů: praktický průvodce techniky omezení elektromagnetického vf rušení. Praha : Grada Publishing, 1998. 487 s. ISBN 80-7169-568-8.

Odporúčaná:
Dřínovský, J. a kol.: Encyklopedie EMC, online http://www.radio.feec.vutbr.cz/emc/ index.php?src=encyclopedia
Harťanský, R. a kol. Elektromagnetická kompatibilita v mechatronických systémoch. TnUAD Trenčín, 2000
Svoboda,J. a kol.: Základy elektromagnetické kompatibility. ČVUT Praha, 1993.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
Z bezpečnostných dôvodov je kapacita cvičení obmedzená na maximálne 10 študentov v skupine.
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 40

A
BC
D
E
FX
30,0 %22,5 %
35,0 %
7,5 %
5,0 %
0 %
Vyučujúci:
prof. Ing. René Harťanský, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
7. 5. 2019
Schválil: prof. Ing. René Harťanský, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 07. 05. 2019.

Typ výstupu: