21. 10. 2020  4:27 Uršuľa
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu B-MER2 - Meracia technika 2 (FEI - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu:
B-MER2
Názov predmetu:
Meracia technika 2
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
laboratórne/konštrukčné cvičenie
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
6
 
Odporúčaný semester/trimester: elektrotechnika - bakalársky (povinne voliteľný), 5. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
úspešne absolvované Meracia technika 1 (B-MER1) alebo úspešne absolvované Meranie (B-MER)
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Za spracovanie výsledkov z experimentálnych cvičení získa študent maximálne 20 bodov a za individuálny projekt na cvičeniach ďalších max. 30 bodov. Študent je povinný absolvovať všetky cvičenia. Za skúšku môže študent získať maximálne 50 bodov. Maximálne bodové hodnotenie za celý predmet je 100 bodov. Konečné hodnotenie študenta známkou je dané aktuálnym študijným poriadkom.
 
Výsledky vzdelávania:
Absolvovaním predmetu sa študent naučí aktuálne používané metódy merania elektrických veličín a ich aplikáciu v meracích prístrojoch. Pochopí princípy a vlastnosti moderných meracích prístrojov. Získa základné vedomosti o zapojeniach meracích prístrojov. Naučí sa merať so špeciálnymi meracími prístrojmi. Získa potrebné schopnosti pre návrh a vytváranie komplexných meracích systémov.
 
Stručná osnova predmetu:
Princípy meracích prístrojov a ich súčasti.
Spracovanie signálu. Operačný zosilňovač a jeho využitie v meraní.
Meracie prevodníky. Špeciálne zapojenia pre meraciu techniku.
Princípy číslicového merania. AD a DA prevod, vzorkovanie, aliasing, kvantovanie.
Typy a princíp AČ a ČA prevodníkov. Vlastnosti prevodníkov.
Číslicový osciloskop. Sondy a príslušenstvo pre osciloskopy.
Diagnostika číslicových obvodov.
Zdroje signálov.
Metódy merania a testovania parametrov elektronických prvkov a obvodov.
Merania na dvojbranoch. Meranie impedancie.
Merania vo frekvenčnej oblasti.
Špeciálne vysokofrekvenčné merania, vektorový obvodový analyzátor.
Návrh a realizácia meracích prístrojov.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
HAASZ, V. -- SEDLÁČEK, M. Elektrická měření: Přístroje a metody. Praha : České vysoké učení technické v Praze, 2005. 327 s. ISBN 80-01-02731-7.
HELFRICK, A D. -- COOPER, W D. Modern Electronic Instrumentation and Measurement Techniques. Delhi: PHI Learning, 2011. 460 s. ISBN 978-81-203-0752-0.
BANERJEE, G K. Electrical and Electronic Measurement. Delhi: PHI Learning, 2012. 872 s. ISBN 978-81-203-4526-3.
BITTERA, M. -- KAMENSKÝ, M. -- KRÁLIKOVÁ, E. Elektrické meranie: Návody na laboratórne cvičenia. Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2012. 230 s. ISBN 978-80-227-3659-6.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
Kapacita jednotlivých cvičení je obmedzená na max. 10 študentov.
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 78

ABC
D
E
FX
17,9 %
25,6 %34,6 %14,1 %7,8 %
0 %
Vyučujúci:
doc. Ing. Mikuláš Bittera, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
Ing. Daniel Valúch, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
 
Dátum poslednej zmeny:
27. 9. 2019
Schválil: doc. Ing. Mikuláš Bittera, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil doc. Ing. Mikuláš Bittera, PhD. dňa 27. 09. 2019.

Typ výstupu: