29. 1. 2020  6:59 Gašpar
Akademický informační systém

Sylabus předmětu B-ZAUT - Základy automatizácie (FEI - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu: B-ZAUT
Názov predmetu: Základy automatizácie
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
laboratórne/konštrukčné cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester: elektrotechnika - bakalársky (povinný), 5. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra bude písomná previerka za 20 bodov. Ďalších 30 bodov bude možné získať za projekt a jeho prezentáciu. Študent je povinný absolvovať všetky cvičenia podľa rozpisu na aktuálny semester. Na udelenie zápočtu je potrebných min. 15 bodov. Skúška bude formou písomky za 50 bodov.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa vedomosti z oblasti základov teórie automatického riadenia v náväznosti na praktickú automatizáciu realizovanú prostredníctvom priemyselných riadiacich systémov.
 
Stručná osnova predmetu:
1. Ručné riadenie, automatické riadenie.
2. Procesy a ich matematický opis.
3. Statické a dynamické vlastnosti procesov.
4. Prenosová funkcia a jej vlastnosti, póly, nuly.
5. Prechodové charakteristiky systémov.
6. Frekvenčné charakteristiky a ich praktické meranie a využitie.
7. Riadenie procesov, princíp spätnej väzby, PID regulátory a vybrané metódy výpočtu ich parametrov.
9. Stabilita systémov, kvalita riadenia.
10. Priemyselné riadiace systémy (PLC) – štruktúra, činnosť, konfigurácia a adresovanie.
11. Rozhranie človek stroj (HMI), operátorské panely, vizualizácia
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
MURGAŠ, J. -- HARSÁNYI, L. -- KOZÁKOVÁ, A. -- ROSINOVÁ, D. Teória automatického riadenia. Bratislava : STU v Bratislave, 1998. 216 s. ISBN 80-227-1098-9.
SIEMENS, A. Automation Systems.  [online]. 2014. URL: http://www.automation.siemens.com.
PLCOPEN, I. PLCopen.  [online]. 2014. URL: http://www.plcopen.org/.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 47

ABCDEFX
38,3 %27,7 %19,1 %10,6 %2,1 %2,2 %
Vyučujúci: doc. Ing. Eva Miklovičová, PhD. (prednášajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Leo Mrafko, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 7. 5. 2019
Schválil: doc. Ing. Eva Miklovičová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 07. 05. 2019.

Typ výstupu: