26. 5. 2020  13:05 Dušan
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu B-MIP1 - Mikroprocesorová technika 1 (FEI - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu:
B-MIP1
Názov predmetu:
Mikroprocesorová technika 1
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
laboratórne/konštrukčné cvičenie
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 5
 
Odporúčaný semester/trimester:
elektrotechnika - bakalársky (povinný), 6. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra bude jedna písomná previerka za 10 bodov. Za prípravu na cvičenia, spracovanie zadaných úloh a odovzdanie navrhnutých programov získa študent maximálne 40 bodov. Študent je povinný absolvovať všetky cvičenia. Za skúšku môže študent získať maximálne 50 bodov. Maximálne bodové hodnotenie za celý predmet je 100 bodov. Konečné hodnotenie študenta známkou je dané aktuálnym študijným poriadkom.
 
Výsledky vzdelávania:
Absolvovaním predmetu sa študent oboznámi s princípmi činnosti a vlastnosťami základných komponentov mikropočítača (mikroprocesorov, vstupno/výstupného podsystému, pamäťového podsystému) a ich pripojenia do zbernicového systému. Cieľom cvičení je samostatné zvládnutie programovania a vývoja jednoduchej aplikácie v jazyku C.
 
Stručná osnova predmetu:
Procesory CISC, RISC, architektúra AVR (a ATmega). CPU, ALU, stavový register. Pamäťový podsystém, pamäte (SRAM, FLASH, EEPROM), I/O pamäť. Inštrukčný súbor mikroprocesorov a základy návrhu programu v assembleri. Typy prerušení, vlastnosti prerušovacích podsystémov, RESET. Distribúcia taktovacieho signálu, módy šetrenia spotreby. Pamäťové zámky, poistkové bity, metódy nahratia programu. Programovanie v jazyku C, využitie pamäte dát a číselné typy, premenné, polia, smerníky a znakové reťazce, konštanty, reťazce uložené v pamäti programu, štruktúry, klasifikátory premennej. Makrá, funkcie a obsluha prerušení, operátory, štruktúra programu, kombinácia s assemblerom. Interné periférie, EEPROM, Watchdog, paralelné porty. Funkcie počítadiel a časovačov v mikropočítačoch, režimy činnosti, PWM. Sériové komunikačné rozhrania SPI, TWI, USART. A/Č prevodník, komparátor. Vybrané externé periférie (klávesnica, displej). Vlastnosti platformy Arduino, základy programovania v C++.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
JELŠINA, M. Architektúry počítačových systémov: princípy, štruktúrna organizácia, funkcia. Košice : Elfa, 2002. 467 s. ISBN 80-89066-40-2.
MATOUŠEK, D. Práce s mikrokontroléry ATMEL AVR AT90S: 3. díl. Praha : BEN - technická literatura, 2006. 374 s. ISBN 80-7300-209-4.
PECHAL, S. Monolitické mikropočítače. Praha : BEN - technická literatura, 1995. 254 s.
PINKER, J. Mikroprocesory a mikropočítače. Bratislava : BEN - technická literatura, 2004. 159 s. ISBN 80-7300-110-1.
VÁŇA, V. Mikrokontroléry ATMEL AVR programování v jazyce C: Popis a práce ve vývojovém prostředí CodeVisionAVR C. Praha : BEN - technická literatura, 2003. 215 s. ISBN 80-7300-102-0.
COX, S. -- OCULL, L. -- BARNETT, H R. Embedded C Programming and the Atmel AVR. New York: Delmar Cengage Learning, 2006. 532 s.
SKALICKÝ, P. Přístrojové aplikace mikropočítačů. Praha : České vysoké učení technické v Praze, 2004. 169 s. ISBN 80-01-03111-X.
PODLEŠÁK, J. Přístrojové aplikace mikroprocesoru. Praha: Vydavatelství ČVUT, 1999.
BREEDING, K J. Microprocessor System Design Fundamentals. USA: Prentice Hall, 1994. 402 s.
DRÁBEK, V. -- DVOŘÁK, V. Architektura procesoru. Brno: VUTIUM, 1999. 303 s.
JANEČEK, J. Projektování mikropočítačových systému. Praha: Vydavatelství ČVUT, 1999.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
Z bezpečnostných dôvodov je kapacita cvičení obmedzená na maximálne 10 študentov v skupine.
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 40

A
B
C
D
E
FX
12,5 %
27,5 %27,5 %20,0 %10,0 %
2,5 %
Vyučujúci:
doc. Ing. Mikuláš Bittera, PhD. (prednášajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Miroslav Kamenský, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
7. 5. 2019
Schválil:
doc. Ing. Miroslav Kamenský, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 07. 05. 2019.

Typ výstupu: