25. 5. 2020  1:59 Urban
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu B-ASEO1 - Analýza a syntéza elektrických obvodov 1 (FEI - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu:
B-ASEO1
Názov predmetu:
Analýza a syntéza elektrických obvodov 1
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
3 hod. týždenne (prezenčná metóda)
laboratórne/konštrukčné cvičenie
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester:
elektrotechnika - bakalársky (povinný), 6. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra bude jedna písomná previerka za 12 bodov. Za prípravu na experimentálne cvičenia a spracovanie výsledkov týchto cvičení získa študent maximálne 18 bodov. Študent je povinný absolvovať všetky cvičenia. Za skúšku môže študent získať maximálne 70 bodov. Maximálne bodové hodnotenie za celý predmet je 100 bodov. Konečné hodnotenie študenta známkou je dané aktuálnym študijným poriadkom.
 
Výsledky vzdelávania:
Absolvovaním predmetu študent získa základné informácie z oblasti analýzy zapojení a návrhu parametrov súčiastok v zapojeniach jednoduchých elektronických obvodov. Výučba bude zameraná najmä na typické a špeciálne aplikácie operačných zosilňovačov v elektronike, spojité a impulzné napájacie zdroje. Študent sa naučí zásady návrhu zapojení s ohľadom na optimalizovanú energetickú spotrebu a dostatočnú spoľahlivosť elektronických obvodov s prihliadnutím aj na ekonomické aspekty.
 
Stručná osnova predmetu:
Elektrický obvod ako lineárna dynamická sústava. Uzavrená sústava a jej linearizovaný opis. Oscilačné podmienky. Stabilita sústav linearizovaných obvodov. Spätná väzba v elektronických obvodoch. Princíp spätnej väzby. Základné rovnice spätnej väzby. Rozdelenie spätných väzieb podľa zapojenia. Vplyv spätnej väzby na parametre obvodu. Operačné zosilňovače a operačná sieť - základné pojmy a definície, lineárny model, lineárne a nelineárne parametre. Kanonické tvary operačných sietí. Typické zapojenia. Invertujúce a neinvertujúce zapojenie napäťového zosilňovača. Sumačný a diferenciálny zosilňovač, integrátor, derivátor. Špeciálne zapojenia, zložené operačné siete. Prístrojový zosilňovač. Transrezistančný zosilňovač, modulátor, fázovací článok. Komparátory, limitery, precízne usmerňovače, detektory špičiek. Napájacie zdroje - základné pojmy a definície, základné typy a rozdelenie podľa princípu činnosti (spojitá, nespojitá stabilizácia), blokové schémy. Opis funkcie a činnosti jednotlivých blokov. Postup pri návrhu, zásady voľby vhodných elektronických prvkov a komponentov.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
DOSTÁL, T. Analogové elektronické obvody.  [online]. 2004. URL: http://panther.vos.cz/novaknihovna/new/books/AEO_ET4.pdf.
PUNČOCHÁŘ, J. Operační zesilovače v elektronice. Praha: BEN - technická literatura, 2002. 496 s. ISBN 80-7300-059-8.
KREJČIŘÍK, A. Napájecí zdroje I., II. Praha : BEN - technická literatura, 1997. 351 s. ISBN 80-86056-02-3.
KREJČIŘÍK, A. Lineární napájecí zdroje: návrh transformátoru, usměrňovače a stabilizátoru s příklady výpočtů. Praha : BEN - technická literatura, 2005. 143 s. ISBN 80-7300-002-4.
KREJČIŘÍK, A. DC/DC měniče. Praha : BEN - technická literatura, 2002. 111 s. ISBN 80-7300-045-8.
PRESSMAN, A. -- BILLINGS, K. -- MORE, T. Switching Power Supply Design, 3rd Ed. New York: McGraw-Hill, 2009. 848 s. ISBN 978-0-07-148272-1.
AUTORI, R. A list of power electronics books including switching-mode power supply design books.  [online]. 2014. URL: http://www.smpstech.com/books/booklist.htm.
ROZNI, A. 2004/2005 Power Supply Design Seminar, Texas Instruments Incorporated.  [online]. 2005. URL: http://www.ti.com/lit/ml/slup224/slup224.pdf.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
Z bezpečnostných dôvodov je kapacita cvičení obmedzená na maximálne 10 študentov v skupine.
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 29

A
B
C
DE
FX
34,5 %
37,9 %
10,3 %10,3 %
7,0 %
0 %
Vyučujúci:
doc. Ing. Elemír Ušák, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
7. 5. 2019
Schválil: doc. Ing. Elemír Ušák, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 07. 05. 2019.

Typ výstupu: