27. 5. 2020  5:13 Iveta
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu B-VELN - Výkonová elektronika (FEI - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu:
B-VELN
Názov predmetu:
Výkonová elektronika
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
laboratórne/konštrukčné cvičenie
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester:
elektrotechnika - bakalársky (povinne voliteľný), 6. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra bude jedna písomná previerka za 10 bodov. Za prípravu na experimentálne cvičenia, spracovanie prezentácia projektu na základe teoretických znalostí a výsledkov cvičení získa študent maximálne 30 bodov. Študent je povinný absolvovať všetky cvičenia. Za skúšku môže študent získať maximálne 60 bodov. Maximálne bodové hodnotenie za celý predmet je 100 bodov. Konečné hodnotenie študenta známkou je dané aktuálnym študijným poriadkom.
 
Výsledky vzdelávania:
Absolvovaním predmetu si študent osvojí základné pojmy z výkonovej elektroniky a získa všeobecný systematický pohľad na základné oblasti výkonovej elektroniky. Spozná základné fyzikálne princípy elektrických polovodičových súčiastok. Získa základné zručnosti s návrhom a dimenzovaním výkonových obvodov, výkonovej časti elektrického pohonu s jednosmerným motorom, výkonovej časti elektrického pohonu s asynchrónnym motorom.
 
Stručná osnova predmetu:
Dynamické vlastnosti a charakteristiky výkonových polovodičových spínacích prvkov: výkonová dióda, tyristor, unipolárny tranzistor typu MOS FET, IGBT, GTO. Podmienky zaťažovania a dimenzovania výkonových spínacích prvkov. Meranie na simulačných experimentoch a laboratórnych modeloch pripraví študentov na použitie systémov výkonovej elektroniky do oblasti elektrických pohonov, servopohonov, ako aj ďalších typov aktuátoroch v elektromechanických systémov. Dimenzovanie výkonových členov: výkon a straty, časovo prechodový tepelný jav. Metodika dimenzovania výkonových členov elektrických pohonov. Výkonové elektrické pohony s jednosmerným motorom s cudzím a sériovým budením. Aplikácia impulzných meničov vo výkonovej elektronike oblasti elektrických pohonov s jednosmernými pohonmi. Princíp a vlastnosti týchto pohonov v motorickom a brzdnom režime. Aplikácia výkonovej elektroniky pre pohony s asynchrónnym motorom. Využitie napäťových meničov frekvencie pri stacionárnom a dynamickom režime. Elektrické výkony v obvodoch s neharmonickými priebehmi napätia a prúdu.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
KŮS, V. Elektrické pohony a výkonová elektronika. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2005. 180 s. ISBN 80-7043-422-8.
MOHAN, N. -- UNDELAND, T M. -- ROBBINS, W P. Power electronics: Converters, applications and design. New York : John Wiley & Sons, 1995. 802 s. ISBN 0-471-58408-8.
BENDA, V. -- GRANT, D A. -- GOWAR, J. Power semiconductor devices: Theory and applications. Chichester : John Wiley & Sons, 1999. 419 s. ISBN 0-471-97644-X.
OETTER, J. Výkonová elektronika pre elektrické pohony. Bratislava : Alfa, 1988. 405 s.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
Z bezpečnostných dôvodov je kapacita cvičení obmedzená na maximálne 10 študentov v skupine.
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 30

AB
C
DEFX
6,7 %26,7 %
33,3 %
23,3 %
10,0 %
0 %
Vyučujúci:
Ing. Ján Halgoš, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
prof. Ing. René Harťanský, PhD. (prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
 
Dátum poslednej zmeny: 7. 5. 2019
Schválil: prof. Ing. René Harťanský, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 07. 05. 2019.

Typ výstupu: