18. 9. 2019  11:41 Eugénia
Akademický informační systém

Sylabus předmětu B-MAT4 - Matematika 4 (FEI - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu: B-MAT4
Názov predmetu: Matematika 4
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester: jadrové a fyzikálne inžinierstvo - bakalársky (povinný), 5. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Dve semestrálne písomky po 20 bodov (max 40% celkového hodnotenia), písomná skúška (120 minút) 60 bodov (max 60% celkového hodnotenia). Celkové hodnotenie súčet bodov zo semestra a skúšky podľa platnej klasifikačnej stupnice.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa prehľad o základných opisných štatistikách, diskrétnych a spojitých pravdepodobnostných rozdeleniach, numerickom riešení rovníc a sústav rovníc, základných aproximačných metódach, numerickom integrovaní a numerickom riešení diferenciálnych rovníc.
 
Stručná osnova predmetu:
Opisná štatistika jednorozmerného dátového súboru, opisná štatistika dvojrozmerného dátového súboru, model náhodného experimentu a pojem náhodnej veličiny, diskrétne pravdepodobnostné rozdelenia, spojité pravdepodobnostné rozdelenia, výberové rozdelenia a ich aplikácie, numerické riešenie rovníc, riešenie sústav lineárnych rovníc, aproximácia funkcií interpoláciou, aproximácia funkcií metódou najmenších štvorcov, numerické integrovanie (kvadratúra), numerické riešenie obyčajných diferenciálnych rovníc.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
VOLAUF, P. Numerické a štatistické výpočty v Matlabe. Bratislava : STU v Bratislave, 2005. 180 s. ISBN 80-227-2259-6.
VOLAUF, P. Numerical methods: Lecture notes. Bratislava : STU v Bratislave, 1991. 161 s.

Odporúčaná:
*e-podpora NaSV, http://matika.elf.stuba.sk/KMAT/e_podpora NSV
Lindfield, G., Penny, J.: Numerical Methods Using MATLAB. Ellis Horwood, New York, 1995
Mendenhall, W., Sincich V.: Statistics for Engineering and Computer Sciences, Macmilan, London 1989

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 221

ABCDEFX
10,4 %5,4 %16,7 %23,5 %41,2 %2,8 %
Vyučujúci: doc. RNDr. Ľubomír Marko, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. RNDr. Oľga Nánásiová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
 
Dátum poslednej zmeny: 9. 5. 2019
Schválil: doc. RNDr. Ľubomír Marko, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 09. 05. 2019.

Typ výstupu: