14. 10. 2019  22:15 Boris
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu B-ELNS - Elektronické systémy (FEI - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu: B-ELNS
Názov predmetu: Elektronické systémy
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
laboratórne/konštrukčné cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester: robotika a kybernetika - bakalársky (povinný), 5. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra dve písomné previerky 10bodov +20bodov - max.30 bodov,aktivita a referáty max. 10bodov,spolu za zápočet maximálne 40bodov, písomná skúška na záver semestra - max.60 bodov, nutné je absolvovať všetky cvičenia a odovzdať príslušné referáty. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 92 bodov, na získanie hodnotenia B najmenej 83 bodov, na hodnotenie C najmenej 74 bodov, na hodnotenie D najmenej 65 bodov a na hodnotenie E najmenej 56 bodov, FX menej ako 56 bodov.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent pochopí súvislosti medzi základnými elektrickými vlastnosťami jednotlivých elektronických prvkov a optoelektronických prvkov a ich aplikáciou v elektronických obvodoch a systémoch. Študent získa základné návyky pri návrhu, analýze, výrobe a prevádzke elektronických obvodov a systémov s využitím moderných metód modelovania a simulácie.
 
Stručná osnova predmetu:
Pasívne súčiastky. Filtre. Diódy a ich obvodové aplikácie. Napájacie zdroje. Bipolárne a unipolárne tranzistory, elektronické systémy s tranzistormi. Diferenciálne zosilňovače. Operačné zosilňovače a ich aplikácie v obvodoch a systémoch. Základné optoelektronické systémy. Analógové a číslicové bipolárne a unipolárne IO. Metódy návrhu a zásady konštrukcie elektronických systémov. Modelovanie a simulácia elektrických vlastností elektronických obvodov a systémov. Výkonové spínacie prvky, tyristory. Výkonové elektronické systémy.
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
SEDRA, A. S. - SMITH, K. C.: Microelectronics circuits, Saunders College Publishing, Philadelphia, 1991
BOYLESTAD, R.- NASHELSKY, L. : Electronic devices and circuit theory. Prentice- Hall, USA, 1992
HORENSTEIN,. N. :Microelectronics Circuits and Devices, Prentice Hall, Englewood Cliffs 1996
STANLEY,W. D.: Electronic Devices, Circuits and Applications, Prentice -Hall, New York, USA, 1989,
ŽIŠKA, M. , STUCHLÍKOVÁ, L.: Elektronické prvky - Návody na cvičenia a príprava projektov, STU Bratislava, 1999

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
nie sú
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 240

ABCDEFX
5,0 %6,7 %7,9 %18,8 %48,3 %13,3 %
Vyučujúci: Ing. Peter Benko, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Milan Žiška, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 9. 5. 2019
Schválil: doc. Ing. Milan Žiška, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 09. 05. 2019.

Typ výstupu: