28. 1. 2020  13:43 Alfonz
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu B-UKYB - Úvod do kybernetiky (FEI - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu: B-UKYB
Názov predmetu: Úvod do kybernetiky
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
laboratórne/konštrukčné cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester: robotika a kybernetika - bakalársky (povinný), 3. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra bude hodnotený jeden projekt za 20 bodov. Aktivita na cvičeniach bude hodnotená 30 bodmi. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 92 bodov, na získanie hodnotenia B najmenej 83 bodov, na hodnotenie C najmenej 74 bodov, na hodnotenie D najmenej 65 bodov a na hodnotenie E najmenej 56 bodov.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent bude mať po absolvovaní predmetu prehľad o tom, čo je Kybernetika ako veda o riadení, ako sa využíva v problematike riadenia procesov technických, biologických a iných.
 
Stručná osnova predmetu:
1. Kybernetika ako veda o riadení.
2. Procesy a ich matematický opis (technické, biologické, ekonomické a sociálne). Kybernetický model procesu.
3. Statické a dynamické vlastnosti procesov. Ustálené a prechodné stavy.
4. Technický proces (jednoduchý proces fyzikálne opísateľný pomocou vedomostí z fyziky a elektrotechniky) a jeho matematický model.
5. Systémové vyjadrenie. Prenosová funkcia ako jednoduchý model systému. Vlastnosti prenosových funkcií, póly, nuly. Frekvenčná prenosová funkcia.
6. Graficky vyjadrené modely a ich využitie pri posudzovaní dynamických vlastností systémov.
7. Prechodové charakteristiky systémov.
8. Frekvenčné charakteristiky a ich praktické meranie a využitie. Riadenie procesov.
9. Princíp spätnej väzby. Riadenie ako nevyhnutná činnosť v prevádzke procesov.
10. Stabilita procesov a kvalita riadenia procesov
11. Biologický proces. Procesy riadenia glukózy v krvi živých organizmov.
12. Ekonomické procesy a ich modely.
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 345

ABCDEFX
19,4 %11,3 %18,3 %23,2 %23,2 %4,6 %
Vyučujúci: Ing. Martin Ernek, PhD. (cvičiaci)
prof. Ing. Ján Murgaš, PhD. (prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Marián Tárník, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 9. 5. 2019
Schválil: prof. Ing. Ján Murgaš, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 09. 05. 2019.

Typ výstupu: