11. 7. 2020  6:29 Milota
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu B-BZP-RK - Bakalárska záverečná práca (FEI - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu: B-BZP-RK
Názov predmetu:
Bakalárska záverečná práca
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
konzultácia
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
štátna skúška
1 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
1
 
Odporúčaný semester/trimester:
robotika a kybernetika - bakalársky (povinný), 6. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Odovzdanie bakalárskej práce a jej obhajoba pred komisiou pre štátne skúšky. Podmienkou pripustenia študenta k obhajobe práce je navyše získanie najmenej 175 kreditov a absolvovanie všetkých povinných a potrebného počtu povinne voliteľných predmetov v zmysle odporúčaného študijného plánu.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent si osvojí metódy a postupy riešenia relatívne rozsiahlych projektov, ako aj metódy syntézy poznatkov získaných v jednotlivých predmetoch štúdia a využívania informačných zdrojov. Získa schopnosť samostatne a tvorivo riešiť zložitejšie úlohy v súlade so súčasnými metódami a postupmi využívanými v príslušnej oblasti. Zvládne písomné spracovanie výsledkov projektu, ich prezentáciu a obhajobu pred komisiou.
 
Stručná osnova predmetu:
1. Zhrnutie súčasného stavu problematiky, voľby metódy riešenia a výsledkov projektu
2. Vypracovanie písomnej dokumentácie projektu.
3. Príprava prezentácie a obhajoby projektu.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
BIELIKOVÁ, M. Ako úspešne vyriešiť projekt. Bratislava: STU Bratislava, 2000.
REDHAMMER, R. Ako obhájiť diplomovku: O tom ako úspešne predniesť a obhájiť svoju prácu. Bratislava : STU v Bratislave, 1995. 44 s. ISBN 80-227-0765-1.
KATUŠČÁK, D. Ako písať záverečné a kvalifikačné práce. Nitra: Enigma, 2007. 162 s. ISBN 978-80-89132-45-4.
HAMBALÍK, A. Písomné práce a normy: Prezentácia výsledkov - ISO 690. Bratislava : FEI STU, 2006. 93 s.
Dokumentácia. bibliografické odkazy. Obsah, forma a štruktúra- STN 01 0197. ISO 690. Apríl 1998..
Informácie a dokumentácia. Bibliografické citácie. STN 01 0197. ISO 690-2: Časť 2: Elektronické dokumenty alebo ich časti. Bratislava : Slovenský ústav technickej normalizácie, 2001. 22 s.

Odporúčaná:
Literatúra týkajúca sa oblasti riešenia podľa odporúčania vedúceho práce

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
Vedúci záverečnej práce – pracovník vo funkcii vysokoškolského učiteľa alebo výskumného pracovníka, doktorand v prezenčnej forme štúdia alebo vedúci mimo fakulty. Vedúci práce je zameraný na problematiku v oblasti zhodnej alebo príbuznej so zameraním projektu. Ak nie je vedúci záverečnej práce z fakulty, na fakulte môže byť určený pedagogický vedúci práce, ktorý dohliada na to, aby záverečná práca bola vypracovaná v súlade s požiadavkami a internými predpismi stanovenými fakultou. Vyučujúcimi v tomto predmete sú všetci vedúci záverečných prác, preto sa jednotlivo neuvádzajú. Zodpovedný za predmet je garant študijného programu.
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 203

A
B
C
D
E
FX
41,9 %
19,2 %
15,8 %
7,9 %
9,4 %
5,8 %
Vyučujúci:
 
Dátum poslednej zmeny:
9. 5. 2019
Schválil: doc. Ing. Eva Miklovičová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 09. 05. 2019.

Typ výstupu: