Mar 29, 2020   2:05 p.m. Miroslav
Academic information system

Course syllabus I-NJ - Nemecký jazyk (FEI - ZS 2019/2020)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu: I-NJ
Názov predmetu: Nemecký jazyk
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
seminár2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 2
 
Odporúčaný semester/trimester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: 2., 3.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Účasť na seminároch, vypracovanie písomných zadaní, záverečný test s bodovým hodnotením najmenej 56%. Na úrovni B2 a C1 prezentácia.
 
Výsledky vzdelávania:
Podľa príslušnej jazykovej úrovne dokáže študent porozumieť hovor a prednášku, sledovať komplexné argumuntácie, ak je téma pomerne známa. Je schopný diskutovať a rokovať o rôznych otázkach, vyjadriť, zdôvodniť a obhájiť si vlastný názor, vzniesť námietky, konštruktívne kritizovať. Vie selektovať, porovnať a usporiadať informácie v texte, pochopiť nadväznosti a sled udalostí. Sformuluje text týkajúci sa jeho študijného zamerania použijúc ucelené vetné konštrukcie a špecifické výrazy.
 
Stručná osnova predmetu:
Študenti si osvojujú jazykové zručnosti, ktoré im umožnia komunikovať v cieľovom jazyku a fungovať v prostredí typickom pre cieľovú krajinu. Majú si rozvinúť schopnosť získavať informácie, a to najmä vo svojom profesijnom odbore, zverejňovať vlastné výsledky, udržiavať kontakty v cuzojazyčnom prostredí. Je dôležité, aby porozumeli kutúrnym rozdielom medzi východiskovou a cieľovou krajinou, reagovali na ne a rozšírili si verbálnu komunikáciu o neverbálne výrazové prostriedky.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
DRMLOVÁ, D. -- HOMOLKOVÁ, B. -- KETTNEROVÁ, D. -- TESAŘOVÁ, L. Nemecky s úsmevom 2. Zvolen : Edičné stredisko VŠE, 1994. 339 s. ISBN 80-967188-8-6.
BECKER, N. Fachdeutsch Technik Metall- und Elektroberufe: Grundbuch. Ismaning : Max Hueber Verlag, 1983. 127 s. ISBN 3-19-001290-3.
Hauptkurs. Kursbuch: Deutsch als Fremdsprache -Niveaustufe B2. Ismaning : Hueber, 2008. 160 s. ISBN 978-3-19-501695-7.

Odporúčaná:
HARTMANN,E.: Basiswissen Technik, Bildungsverlag EINS,2008, 264 s. ISBN 978-3-427-40116-2

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: nemecký jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 36

ABCDEFX
38,9 %30,6 %11,1 %8,3 %2,8 %8,3 %
Vyučujúci: PhDr. Jarmila Belasová (cvičiaci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
Mgr. Ľudmila Solenská, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 9. 5. 2019
Schválil: PhDr. Jarmila Belasová a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 09. 05. 2019.

Type of output: