25. 5. 2020  1:54 Urban
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu I-DP-AE - Diplomová práca (FEI - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu:
I-DP-AE
Názov predmetu:
Diplomová práca
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
štátna skúška
2 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
12
 
Odporúčaný semester/trimester: aplikovaná elektrotechnika - inžiniersky (povinný), 4. semester
Stupeň štúdia:
2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Skúšobná komisia hodnotí komplexne obhajobu diplomovej práce ako aj širšiu odbornú rozpravu k nej. V prípade hodnotenia klasifikačným stupňom FX, skúšobná komisia určí, či študent musí prepracovať diplomovú prácu, alebo študent neuspel pri širšej odbornej rozprave. Prípadný rozsah prepracovania diplomovej práce určí skúšobná komisia.
 
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je preukázanie a prezentácia schopností priniesť nové poznatky v procese realizácie diplomovej práce. To zahŕňa naštudovanie relevantnej literatúry, vyhodnotenie aktuálneho stavu v danej oblasti, špecifikáciu, návrh a overenie riešenia s dôrazom na celkový (vedecký/inžiniersky) prínos práce. V odbornej rozprave k diplomovej práci študent preukazuje schopnosť tvorivo uplatniť nadobudnuté teoretické a praktické poznatky, ktoré získal vypracovaním diplomovej práce a štúdiom študijného programu, schopnosť aplikovať ich pri riešení problémov a schopnosť obhájiť svoje názory v diskusii.
 
Stručná osnova predmetu:
Vypracovanie diplomovej práce.
Príprava prezentácie a obhajoby diplomovej práce.
Obhajoba diplomovej práce pred skúšobnou komisiou.
Zodpovedanie otázok a pripomienok oponenta diplomovej práce.
Odborná rozprava o širších súvislostiach riešenia diplomovej práce v kontexte študijného programu Aplikovaná elektrotechnika.

 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 4

ABCDE
FX
50,0 %
0 %
25,0 %
25,0 %
0 %0 %
Vyučujúci:
 
Dátum poslednej zmeny: 16. 1. 2020
Schválil: prof. Ing. René Harťanský, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil doc. Ing. Mikuláš Bittera, PhD. dňa 16. 01. 2020.

Typ výstupu: