7. 6. 2020  11:45 Róbert, pamätný deň - Výročie Memoranda národa slovenského
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu I-PMP - Počítačové modelovanie polí (FEI - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu: I-PMP
Názov predmetu: Počítačové modelovanie polí
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
laboratórne/konštrukčné cvičenie
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
6
 
Odporúčaný semester/trimester:
aplikovaná elektrotechnika - inžiniersky (povinne voliteľný), 2. semester
Stupeň štúdia:
2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Za vyriešenie zadaní v rámci cvičení získa študent maximálne 60 bodov. Študent je povinný absolvovať všetky cvičenia. Za skúšku môže študent získať maximálne 40 bodov. Minimálny počet bodov na získanie zápočtu je 20. Maximálne bodové hodnotenie za celý predmet je 100 bodov. Konečné hodnotenie študenta známkou je dané aktuálnym študijným poriadkom.
 
Výsledky vzdelávania:
Absolvovaním predmetu študent pochopí princípy riešenia 1D, 2D a 3D problémov polí numerickými metódami. Naučí sa porovnávať analytické postupy riešenia s numerickým prístupom. Získa schopnosť posúdiť vhodnosť použitia rôznych numerických metód na riešenie jednotlivých druhov situácií v elektromagnetickom poli ako pre stacionárne prípady, tak aj pre dynamické polia. Naučí sa používať špeciálne numerické metódy hodiace sa na riešenie úloh spojených s matematickými modelmi elektromagnetických polí. Bude vedieť ohodnotiť chyby vzniknuté použitými metódami.
Spozná základné vlastnosti a princípy open source zdrojov a komerčného softvéru používaných na riešenie zložitejších problémov elektromagnetického poľa. Získa programátorské zručnosti pri používaní týchto zdrojov.
 
Stručná osnova predmetu:
Elektromagnetické pole ako základný fyzikálny pojem, jeho vlastnosti. Základné typy modelov elektromagnetických polí. Analytické modely, diskrétne modely. Numerická derivácia. Numerická integrácia. Numerická aproximácia rovníc elektromagnetického poľa. Diferenčné rovnice. Aproximácia hraničných podmienok. Výber optimálnej metódy na riešenie konkrétnych úloh. Metóda konečných diferencií. Metóda Monte Carlo. Metóda Exodus. Interpolácia. Momentová metóda. Metóda konečných prvkov. Riešenie dynamických problémov - metóda stavových rovníc, diskrétna vlnová rovnica.
Komerčný softvér MATLAB, open source ekvivalent Octave - základné vlastnosti.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
MAYER, D. Aplikovaný elektromagnetizmus. Praha: Kopp, 2012. 532 s. ISBN 978-80-7232-424-8.
NOVOTNÝ, K. -- ŠKVOR, Z. -- MACHÁČ , J. Numerické metody v elektromagnetickém poli. Praha: ČVUT, 2002. 72 s. ISBN 80-01-02476-8.
SADIKU, M. Numerical Techniques in Electromagnetics. New York: CRC Press, 2001. 745 s. ISBN 0-8493-1395-3.

Odporúčaná:
1. Ľ. Šumichrast a kol.:Teória elektromagnetického poľa, zbierka riešených príkladov, Bratislava, Alfa EF SVŠT 1986

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
Z organizačných dôvodov je kapacita cvičení obmedzená na maximálne 20 študentov v skupine.
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 22

A
BCD
E
FX
50,0 %
18,2 %
18,2 %
4,5 %
9,1 %
0 %
Vyučujúci:
doc. Ing. Jozefa Červeňová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
9. 5. 2019
Schválil:
doc. Ing. Jozefa Červeňová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 09. 05. 2019.

Typ výstupu: