26. 5. 2020  16:03 Dušan
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu I-PVID - Počítačové videnie (FEI - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu: I-PVID
Názov predmetu:
Počítačové videnie
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
laboratórne/konštrukčné cvičenie
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
6
 
Odporúčaný semester/trimester:
aplikovaná elektrotechnika - inžiniersky (povinne voliteľný), 2. semester
Stupeň štúdia:
2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Aktívna účasť na cvičeniach (max.1 ospravedlnená neúčasť na cvičeniach). Odovzdanie a obhajoba jedného semestrálneho zadana. Celkový maximálny počet bodov za cvičenia je 45 bodov. Záverečné hodnotenie - písomná skúška (maximálne 55 bodov).
 
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je oboznámiť študentov s metódami spracovania obrazu (filtrácia, transformácie, segmentácia obrazu) s cieľom zvládnuť základné postupy pri rozpoznávaní obrazu použitím deterministických a štatistických klasifikátorov a s problematikou počítačového 3D videnia od základných metód spracovania obrazu, detekcie významných čŕt obrazu až po konkrétne metódy stanovenia priestorových súradníc významných bodov scény, rekonštrukcie tvaru priestorového objektu, modelovania a rozhodovacích procesov pri rozpoznávaní objektov 3D scény.
 
Stručná osnova predmetu:
Digitalizácia obrazu. Vlastnosti a formáty číslicového obrazu . Etapy spracovania obrazu. Jasové transformácie, korekcie, histogram jasových úrovní, ekvalizácia histogramu. Lokálne lineárne operátory. Odstraňovanie šumu. Fourierova transformácia, filtrácia vo frekvenčnej oblasti, inverzná filtrácia. Obnovenie obrazu pri známej degradácii. Geometrické transformácie, rektifikácia obrazu. Detekcia čŕt v obraze. Detekcia hrán. Vyhľadávanie podľa vzoru. Houghova transformácia. Detekcia rohových bodov, prahovanie, metódy určovania prahu. Binárna matematická morfológia. Segmentácia obrazu narastaním oblasti, delením a spájaním oblasti. Algoritmy pre vyznačovanie spojených oblastí. Farebné modely, chromatický diagram -vlastnosti. Transformácie farebných obrazov. Meranie farebného rozdielu. Textúry – typy textúr, metódy opisu textúr. Princíp príznakovo orientovaných klasifikátorov. Rozhodovacie pravidlá. Opis oblastí (momenty, invarianty). Fourierove diskriptory, reťazcový kód. Rozpoznávanie oblastí podľa tvaru. Rozpoznávanie obrazov. Použitie metód umelej inteligencie. 3D-videnie – perspektívne zobrazenie, vlastnosti perspektívneho zobrazenia, bod miznutia, priamka miznutia. Transformacie súradníc, homogénny súradnicový systém. Inverzné perspektívne zobrazenie. Model kamery, perspektívne premietanie. Transformácie súradníc, homogénny súradnicový systém. Inverzné perspektívne zobrazenie. Vonkajšie a vnútorné parameter kamery. Kalibrácia kamery.Triangulácia použitím jednej kamery, použitie štruktúrovaného svetla. Vonkajšie a vnútorne parametre kamery. Stereopár, epipolárna geometria, normálna konfigurácia stereopáru, črtovo orientované stereo, korešpondenčný problém, detekcia rohových bodov.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
DAVIES, E. Machine Vision : theory, algorithms, practicalities. San Diego : Academic Press, 1997. 750 s. ISBN 0-12-206092-X.
HARALICK, R M. -- SHAPIRO, L G. Computer and robot vision: Obs. Vol.I., 627 s.. Vol.II., 630 s. Reading : Addison-Wesley Publishing Company, 1993. 2 s.
HARTLEY, R I. -- ZISSERMAN, A. Multiple View Geometry In Computer Vission. Cambridge, New York: Cambridge University Press, 2003. 672 s. ISBN 978-0-521-54051-3.
HLAVÁČ, V. -- SEDLÁČEK, M. Zpracování signálů a obrazů. Praha : České vysoké učení technické v Praze, 2009. 252 s.
HORNBERG, A. Handbook of Machine Vision. Weiheim: WILEY-VCH, 2006. 798 s. ISBN 3-527-40584-4.
SONKA, M. -- HLAVAC, V. -- BOYLE, R. Image processing, Analysis, and Machine Vision. Stamford : Cengage Learning, 2008. 829 s. ISBN 978-0-495-24438-7.
WOODS, R E. -- GONZALEZ, R C. Digital Image Processing, 3 edition . Upper Saddle River, NJ, USA: Prentice Hall, 2007. 976 s. ISBN 02-015-0803-6.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 1

A
B
C
DEFX
0 %0 %0 %0 %100,0 %0 %
Vyučujúci:
doc. Ing. Mikuláš Bittera, PhD. (zodpovedný za predmet)
Mgr. Ján Grman, PhD. (prednášajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
9. 5. 2019
Schválil:
doc. Ing. Mikuláš Bittera, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 09. 05. 2019.

Typ výstupu: