15. 8. 2020  12:52 Marcela
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu I-TD - Technická diagnostika (FEI - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu:
I-TD
Názov predmetu: Technická diagnostika
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
laboratórne/konštrukčné cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester:
aplikovaná elektrotechnika - inžiniersky (povinný), 2. semester
Stupeň štúdia:
2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra písomná previerka 25 bodov, hodnotenie priebežnej činnosti na cvičeniach a spracovanie písomných správ 25 bodov, záverečná písomná skúška 50 bodov. Pre udelenie kreditov musí študent získať z uvedených častí minimálne 8 / 10 / 20 bodov.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získava široké poznatky z technickej diagnostiky, metodiky zisťovania a hodnotenia stavu technických systémov, modelovania technických systémov pre diagnostické účely a tvorby diagnostických testov a diagnostických sysémov.
 
Stručná osnova predmetu:
1. Úlohy diagnostiky, vzťah diagnostiky a spoľahlivosti systémov, priama a nepriama úloha diagnostiky.
2. Diagnostické modely technických systémov, hĺbka diagnostiky, diagnostické pokrytie, tvorba diagnostických testov.
3. Štrukturálne a procesné parametre a metódy diagnostiky.
4. Prostriedky diagnostiky, vnútorné a vonkajšie prostriedky, aktívna a pasívna diagnostika.
5. Diagnostická veličina, diagnostické príznaky, výber a redukcia príznakov.
6. Metódy klasifikácie stavov objektu diagnostiky, deterministické a štatistické, základné princípy.
7. Metódy spracovania signálov pre diagnostické účely.
8. Technické systémy diagnostiky elektronických systémov, princípy in-circuit testovania.
9. Diagnostické expertné systémy, monitorovacie systémy.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
KREIDL, M. -- ŠMÍD, R. Technická diagnostika: Senzory - metody - analýza signálu. Praha : BEN - technická literatura, 2006. 406 s. ISBN 80-7300-158-6.
KREIDL, M. Diagnostické systémy. Praha : České vysoké učení technické v Praze, 2001. 352 s. ISBN 80-01-02349-4.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
Kapacita jednotlivých cvičení je obmedzená na 10 ľudí.
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 53

A
B
C
D
E
FX
11,3 %
9,4 %24,5 %
28,3 %
26,5 %
0 %
Vyučujúci:
doc. Ing. Miroslav Kamenský, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Karol Kováč, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Eva Králiková (cvičiaci)
 
Dátum poslednej zmeny:
9. 5. 2019
Schválil:
doc. Ing. Karol Kováč, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 09. 05. 2019.

Typ výstupu: