7. 6. 2020  12:21 Róbert, pamätný deň - Výročie Memoranda národa slovenského
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu I-VFT - Vysokofrekvenčná technika (FEI - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu:
I-VFT
Názov predmetu:
Vysokofrekvenčná technika
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
laboratórne/konštrukčné cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
6
 
Odporúčaný semester/trimester:
aplikovaná elektrotechnika - inžiniersky (povinný), 2. semester
Stupeň štúdia:
2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra študent vypracuje 4 individuálne projekty po 10 bodov. Študent je povinný absolvovať všetky cvičenia. Za skúšku môže študent získať maximálne 60 bodov. Maximálne bodové hodnotenie za celý predmet je 100 bodov. Konečné hodnotenie študenta známkou je dané aktuálnym študijným poriadkom.
 
Výsledky vzdelávania:
Absolvovaním predmetu študent pochopí princípy prenosu a šírenia a spracovania vysokofrekvenčnej energie. Spozná základné fyzikálne procesy, ktoré sa vyskytujú vo vysokofrekvenčných dejoch. Spozná základné vlastnosti a princípy pasívnych a aktívnych vysokofrekvenčných obvodov. Získa základné zručnosti pri analýze a syntéze pasívnych vysokofrekvenčných zariadení ako sú napríklad vedenia, žiariče, rozbočovače, zlučovače a smerovače signálov. Naučí sa metódy prispôsobovania generátora a záťaže. Oboznámi sa s meracími prístrojmi používanými vo vysokofrekvenčnej technike a s problematikou vysokofrekvenčných meraní. Získa základy návrhu a prispôsobenia antén.
 
Stručná osnova predmetu:
Elementárne polia a vlny. Prenosové vedenia. Impedančné prispôsobenie. Vlnovody a mikrovlnné pásikové vedenia. Mikrovlnné rezonátory. Pasívne obvodové prvky (n-porty, deliče výkonu, smerové odbočnice, polarizátory, cirkulátory). Aktívne prvky a obvody (elektrónkové zdroje, polovodičové zdroje). Úvod do anténnej techniky. Metódy a prostriedky na meranie elektromagnetických polí.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
HAJACH, P. Mikrovlnná technika. Bratislava : STU v Bratislave, 2008. 276 s. ISBN 978-80-227-2984-0.
TURÁN, J. -- VAVRA, Š. Antény a šírenie elektromagnetických vĺn. Bratislava : Alfa, 1989. 421 s.

Odporúčaná:
BALANIS, C A. Advanced engineering electromagnetics. New York : John Wiley & Sons, 1989. 981 s. ISBN 0-471-50316-9.
HARŤANSKÝ, R. Senzory pre meranie elektromagnetického poľa v oblasti elektromagnetickej kompatibility: Dát. obhaj. 09.12.2009. Habilitačná práca. Bratislava : FEI STU, 2009. 82 s.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
Z bezpečnostných dôvodov je kapacita cvičení obmedzená na maximálne 10 študentov v skupine.
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 15

A
B
CD
E
FX
20,0 %
20,0 %
33,3 %
6,7 %
20,0 %0 %
Vyučujúci:
prof. Ing. René Harťanský, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
9. 5. 2019
Schválil:
prof. Ing. René Harťanský, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 09. 05. 2019.

Typ výstupu: