7. 8. 2020  6:13 Štefánia
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu I-ASEO2 - Analýza a syntéza elektrických obvodov 2 (FEI - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu: I-ASEO2
Názov predmetu:
Analýza a syntéza elektrických obvodov 2
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
laboratórne/konštrukčné cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
6
 
Odporúčaný semester/trimester:
aplikovaná elektrotechnika - inžiniersky (povinný), 1. semester
Stupeň štúdia:
2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra bude jedna písomná previerka za 12 bodov. Za prípravu na experimentálne cvičenia a spracovanie výsledkov týchto cvičení získa študent maximálne 18 bodov. Študent je povinný absolvovať všetky cvičenia. Za skúšku môže študent získať maximálne 70 bodov. Maximálne bodové hodnotenie za celý predmet je 100 bodov. Konečné hodnotenie študenta známkou je dané aktuálny študijným poriadkom.
 
Výsledky vzdelávania:
Absolvovaním predmetu študent nadviaže na poznatky z predmetov Elektronické prvky a obvody a Analýza a syntéza elektrických obvodov 1 a získa základné informácie z oblasti analýzy zapojení a návrhu parametrov súčiastok v zapojeniach jednoduchých elektronických obvodov. Výučba bude zameraná najmä na frekvenčné filtre a ich vlastnosti, oscilátory a generátory signálov a základné typy analógovo/číslicových a číslicovo/analógových prevodníkov. Študent sa naučí zásady návrhu zapojení s ohľadom na optimalizovanú energetickú spotrebu a dostatočnú spoľahlivosť elektronických obvodov s prihliadnutím aj na ekonomické aspekty.
 
Stručná osnova predmetu:
Frekvenčné filtre, účel použitia, klasifikácia a základný opis vlastností. Selektívne filtre, korekčné filtre a fázovacie (oneskorovacie) obvody. Pasívne a aktívne filtre. Rád prenosovej funkcie filtra, jeho praktický význam a voľba. Prenosové frekvenčné a časové charakteristiky filtrov a požiadavky na ich vlastnosti. Súvislosti modulových a fázových charakteristík s časovou odozvou (impulzovou a prechodovou charakteristikou). Vybrané zapojenia pasívnych a aktívnych filtrov, analýza ich vlastností a návrh prvkov. Oscilátory - vznik oscilácií, princípy činnosti, dvojbodové, trojbodové, spätnoväzbové oscilátory. Elektronicky laditeľné oscilátory. Generátory harmonických a neharmonických kmitov - typické zapojenia, návrh parametrov a voľba komponentov. Analógovo-digitálne (A/D) prevodníky a digitálno-analógové (D/A) prevodníky - základné typy. Princípy činnosti a vlastnosti vybraných typov A/D a D/A prevodníkov.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
HÁJEK, K. -- BIOLEK, D. -- KRTIČKA, A. Elektronické obvody I. Brno: Vydavatelská skupina UO, 2006. ISBN 80-7231-169-7.
DOSTÁL, T. Analogové elektronické obvody.  [online]. 2004. URL: http://panther.vos.cz/novaknihovna/new/books/AEO_ET4.pdf.
GRAF, R F. Oscillator Circuits. : Newnes, 1996. 192 s. ISBN 978-0-7506-9883-2.
KESTER, W A. The Data Conversion Handbook. : Newnes, 2005. ISBN 0-916550-27-3.
KESTER, W A. The Data Conversion Handbook.  [online]. 2005. URL: http://bib.convdocs.org/docs/7/6141/conv_1/file1.pdf.
KESTER, W A. The Data Conversion Handbook.  [online]. 2005. URL: http://www.analog.com/library/analogDialogue/archives/39-06/data_conversion_handbook.html.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
Z bezpečnostných dôvodov je kapacita cvičení obmedzená na maximálne 10 študentov v skupine.
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 29

AB
C
DE
FX
20,7 %27,6 %10,3 %24,1 %17,3 %
0 %
Vyučujúci:
doc. Ing. Elemír Ušák, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
9. 5. 2019
Schválil:
doc. Ing. Elemír Ušák, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 09. 05. 2019.

Typ výstupu: