8. 8. 2020  17:22 Oskar
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu I-DMS - Distribuované meracie systémy (FEI - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu: I-DMS
Názov predmetu:
Distribuované meracie systémy
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
laboratórne/konštrukčné cvičenie
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
6
 
Odporúčaný semester/trimester:
aplikovaná elektrotechnika - inžiniersky (povinný), 1. semester
Stupeň štúdia:
2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné testy počas semestra, obhájenie semestrálneho projektu, písomná skúška na konci semestra.
 
Výsledky vzdelávania:
Absolvent predmetu získa prehľad o princípoch vytvárania a programovania automatizovaných meracích pracovísk. Získa solídny základ v oblasti automatizovaného prenosu informácie z reálneho sveta. Ovládne moderné metódy grafického programovania virtuálnych prístrojov. Osvojí si metodiku hodnotenia výkonnosti distribuovaných meracích systémov z pohľadu použitých technických a programových prostriedkov.
 
Stručná osnova predmetu:
Definícia a klasifikácia distribuovaných meracích systémov (DMS).
Architektúry systémov. Komunikačné rozhrania DMS. Komunikácia v DMS.
Virtuálne meracie prístroje (VMP). Programovanie VMP na báze štandardných rozhraní. Metódy grafického programovania VMP.
Vytváranie systémov zberu údajov. Návrh meracieho zariadenia pomocou meracích kariet a pomocou štandardných rozhraní.
Riadenie spolupracujúcich VMP.
Výkonnosť DMS. Vplyv technických a programových prostriedkov na výkonnosť DMS.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
ROZTOČIL, J. -- HAASZ, V. Měřící systémy na bázy IBM PC. Praha: Vydavatelství ČVUT, 1999.
NAWROCKI, W. Measurement Systems and Sensors. Boston : Artech House, 2005. ISBN 1-58053-945-9.
KAINKA, B. Měření, řízení a regulace pomocí PC: Vývoj hw a sw pro praxi. Praha : BEN - technická literatura, 2003. 271 s. ISBN 80-7300-089-X.
PIEPER, J M. Automatic Neasurement Control. Germany: Rohde Schwarz Verlag, 2008. 295 s.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
Kapacita jednotlivých cvičení je obmedzená na max. 10 študentov.
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 28

A
B
CDEFX
10,7 %17,9 %28,6 %
17,9 %
24,9 %0 %
Vyučujúci:
doc. Ing. Miroslav Kamenský, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
Ing. Eva Králiková (cvičiaci) - slovenský jazyk
Ing. Imrich Szolik (cvičiaci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
9. 5. 2019
Schválil:
doc. Ing. Miroslav Kamenský, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 09. 05. 2019.

Typ výstupu: