20. 9. 2020  23:07 Ľuboslav, Ľuboslava
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu I-EPS - Elektromagnetické prvky a systémy (FEI - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu:
I-EPS
Názov predmetu:
Elektromagnetické prvky a systémy
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
laboratórne/konštrukčné cvičenie
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
6
 
Odporúčaný semester/trimester: aplikovaná elektrotechnika - inžiniersky (povinne voliteľný), 3. semester
Stupeň štúdia:
2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra študent absolvuje laboratórne cvičenia, za aktívnu účasť na nich získa maximálne 10 bodov. Študent je povinný absolvovať všetky cvičenia podľa rozpisu na aktuálny semester. Študent navyše vypracuje počas semestra samostatné zadanie zamerané na obsah predmetu, jeho téma sa spresní individuálne, zadanie je maximálne za 30 bodov. Kredity sa neudelia študentovi a ku skúške nebude pripustený študent, ktorý počas semestra získa spolu menej, ako 20 bodov.
 
Výsledky vzdelávania:
Absolvovaním predmetu študent získa poznatky z oblasti interakcie elektromagnetického poľa s rôznymi štruktúrami a prostrediami a jej využitie v snímačoch elektrických a neelektrických veličín, aktuátorov. Študent sa oboznámi s princípmi a konštrukciou základných typov snímačov a metódami získavania a spracovávania ich primárneho signálu.
 
Stručná osnova predmetu:
• Elektromagnetické polia v rôznych prostrediach a štruktúrach, interakcia elektromagneticého poľa s látkou.
• Fenomenologické parametre charakterizujúce interakcie elektromagnetických polí s látkami a šírenie elektromagnetických vĺn v nich.
• Tenzometrické snímače a ich použitie pre meranie mechanických veličín - rýchlosť, zrýchlenie, tlak, deformácia, magnetoelastický jav. Piezoelektrické snímače.
• Kapacitné snímače, základné usporiadanie, parazitné vplyvy, použitie.
• Induktívne snímače, princíp, konštrukcia, použitie.
• Magnetické, indukčné a elektromagnetické snímače. Špeciálne snímače.
• Aktuátory – silové účinky elektromagnetického poľa, elektrostrikčné a magnetostrikčné prevodníky.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
ZEHNULA, K. Snímače neelektrických veličin. Praha : SNTL, 1983. 371 s.
FRADEN, J. Handbook of Modern Sensors: Physics, Designs, and Applications. Heidelberg: Springer, 2010. 489 s.
MARTINEK, R. Senzory v průmyslové praxi. Praha : BEN - technická literatura, 2004. 199 s. ISBN 80-7300-114-4.
PALENČÁR, R. -- KUREKOVÁ, E. -- HALAJ, M. -- CHUDÝ, V. Meranie technických veličín. Bratislava: STU, 1999. 688 s. ISBN 80-227-1275-2.
RIPKA, P. -- ĎAĎO, S. -- KREIDL, M. -- NOVÁK, J. Senzory a převodníky. Praha : České vysoké učení technické v Praze, 2011. 136 s. ISBN 978-80-01-04696-8.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 9

A
B
C
D
EFX
66,7 %
33,3 %0 %0 %
0 %
0 %
Vyučujúci:
doc. Ing. Vladimír Jančárik, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
9. 5. 2019
Schválil:
doc. Ing. Vladimír Jančárik, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 09. 05. 2019.

Typ výstupu: