20. 9. 2020  23:19 Ľuboslav, Ľuboslava
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu I-MEENZ - Meniče elektrickej energie a napájacie zdroje (FEI - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu:
I-MEENZ
Názov predmetu:
Meniče elektrickej energie a napájacie zdroje
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
laboratórne/konštrukčné cvičenie
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
6
 
Odporúčaný semester/trimester: aplikovaná elektrotechnika - inžiniersky (povinný), 3. semester
Stupeň štúdia:
2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra bude jedna písomná previerka za 10 bodov. Za prípravu na experimentálne cvičenia, spracovanie prezentácia projektu na základe teoretických znalostí a výsledkov cvičení získa študent maximálne 30 bodov. Študent je povinný absolvovať všetky cvičenia. Za skúšku môže študent získať maximálne 60 bodov. Maximálne bodové hodnotenie za celý predmet je 100 bodov. Konečné hodnotenie študenta známkou je dané aktuálnym študijným poriadkom.
 
Výsledky vzdelávania:
Absolvovaním predmetu študent získa všeobecný systematický pohľad na základné druhy meničov elektrickej energie, napájacích zdrojov a základného technického názvoslovia vyskytujúceho sa v tejto technickej oblasti. Spozná základné vlastnosti a princípy komutácie jednofázových a trojfázových usmerňovačov, impulzných meničov jednosmerného prúdu, princíp vytvorenia striedavej sústavy premenlivej frekvencie a výstupného napätia pri jednofázovom a trojfázovom striedači, osobitné druhy polovodičových meničov.
 
Stručná osnova predmetu:
Jednofázové a trojfázové neriadené, poloriadené a plneriadené usmerňovače (AC/AD), impulzné jedno a viac kvadrantové zvyšovacie a znižovacie DC/DC meniče, trojfázové DC/AC meniče striedače, frekvenčné meniče, princíp vytvorenia striedavej sústavy premenlivej frekvencie a napätia, riadenie meničov pomocou pulznej šírkovej modulácie (PWM), meniče elektrickej energie s dodatočnou akumuláciou elektrickej energie.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
SOLÍK, I. -- RÁČEK, V. -- JANSA, F. Polovodičové meniče pre automatizované pohony. Bratislava : Alfa, 1977. 472 s.
BOSE, B K. Modern Power Electronics and AC Drives. Upper Saddle River : Prentice Hall PTR, 2002. 711 s. ISBN 0-13-016743-6.
KŮS, V. Elektrické pohony a výkonová elektronika. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2005. 180 s. ISBN 80-7043-422-8.
BENDA, V. -- GRANT, D A. -- GOWAR, J. Power semiconductor devices: Theory and applications. Chichester : John Wiley & Sons, 1999. 419 s. ISBN 0-471-97644-X.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
Z bezpečnostných dôvodov je kapacita cvičení obmedzená na maximálne 10 študentov v skupine.
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 17

A
B
C
D
E
FX
29,4 %
11,8 %
35,3 %
11,8 %
11,7 %
0 %
Vyučujúci:
Ing. Ján Halgoš, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
prof. Ing. René Harťanský, PhD. (prednášajúci, zodpovedný za predmet)
 
Dátum poslednej zmeny: 9. 5. 2019
Schválil:
prof. Ing. René Harťanský, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 09. 05. 2019.

Typ výstupu: