8. 8. 2020  16:03 Oskar
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu I-MIP2 - Mikroprocesorová technika 2 (FEI - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu:
I-MIP2
Názov predmetu:
Mikroprocesorová technika 2
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
laboratórne/konštrukčné cvičenie
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
6
 
Odporúčaný semester/trimester:
aplikovaná elektrotechnika - inžiniersky (povinný), 1. semester
Stupeň štúdia:
2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra bude jedna písomná previerka za 10 bodov. Za prípravu na cvičenia, spracovanie zadaných úloh a odovzdanie navrhnutých programov získa študent maximálne 40 bodov. Študent je povinný absolvovať všetky cvičenia. Za skúšku môže študent získať maximálne 50 bodov. Maximálne bodové hodnotenie za celý predmet je 100 bodov. Konečné hodnotenie študenta známkou je dané aktuálnym študijným poriadkom.
 
Výsledky vzdelávania:
Absolvovaním predmetu študent sa získa prehľad o existujúcich technológiách v oblasti mikroprocesorovej techniky. Teoreticky aj prakticky sa oboznámi s 8-bitovými architekrúrami mikropočítačov. Pochopí možnosti konfigurovania obvodov mikropočítača. Oboznámi sa s modernými trendmi návrhu softvéru pre klasické ako aj vstavané (embedded) mikropočítačové systémy. Prakticky sa naučí programovať mikroprocesorové obvody v jazyku C. Oboznámi sa s využitím jazyka C++. Získa prehľad o hardvérovej konfigurovateľnosti navrhovaných sústav. Naučí sa navrhovať špecifické, samostatne pracujúce systémy pre oblasť merania alebo pre iné priemyselné aplikácie.
 
Stručná osnova predmetu:
Základy návrhu programu pre mikropočítače v jazyku C. Programovanie procesorov RISC v jazyku C, prístup k základnému inštrukčnému súboru. Vybrané interné (počítadlo/časovač, komunikačné rozhrania, AČP...) a externé periférie (maticová klávesnica, LCD displej...) AVR mikropočítačov, návrh funkcií pre prácu s perifériami. Odlaďovanie programu, rozhranie JTAG. Vstavané (embedded) systémy založené na 8-bitových mikropočítačoch a platforma Arduino, výhody a nevýhody, príklady periférnych modulov. Programovanie v C++, prechod k 32-bitovým architektúram ARM.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
VÁŇA, V. ARM pro začátečníky. Praha : BEN - technická literatura, 2009. 195 s. ISBN 978-80-7300-246-6.
COX, S. -- OCULL, L. -- BARNETT, H R. Embedded C Programming and the Atmel AVR. New York: Delmar Cengage Learning, 2006. 532 s.
YIU, J. The Definitive Guide to the ARM Cortex-M3,Second Edition. Burlingtom (USA): NewNes-Elsevier, 2009. 479 s. ISBN 978-1-85617-963-8.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 38

A
B
C
D
E
FX
26,3 %
21,1 %
23,7 %
10,5 %
18,4 %
0 %
Vyučujúci:
doc. Ing. Mikuláš Bittera, PhD. (prednášajúci, zodpovedný za predmet)
Ing. Peter Jánošík (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
9. 5. 2019
Schválil:
doc. Ing. Mikuláš Bittera, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 09. 05. 2019.

Typ výstupu: