5. 8. 2020  3:17 Hortenzia
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu I-NMS - Návrh meracích systémov (FEI - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu: I-NMS
Názov predmetu:
Návrh meracích systémov
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
laboratórne/konštrukčné cvičenie
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
6
 
Odporúčaný semester/trimester:
aplikovaná elektrotechnika - inžiniersky (povinne voliteľný), 3. semester
Stupeň štúdia:
2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Za prípravu na experimentálne cvičenia a spracovanie výsledkov týchto cvičení získa študent maximálne 20 bodov. Za záverečnú prezentáciu pridelenej témy z oblasti návrhu meracích systémov 20 bodov. Študent je povinný absolvovať všetky cvičenia. Za skúšku môže študent získať maximálne 60 bodov. Maximálne bodové hodnotenie za celý predmet je 100 bodov. Konečné hodnotenie študenta známkou je dané aktuálnym študijným poriadkom.
 
Výsledky vzdelávania:
Absolvovaním predmetu študent pochopí princípy analýzy a syntézy elektronických meracích prístrojov a spracovania signálov v meracom reťazci prístroja. Spozná základné zdroje chýb merania na úrovni blokov meracieho prístroja a ich elimináciu. Získa základné zručnosti pri syntéze číslicových meracích prístrojov na úrovni obvodového zapojenia s prihliadnutím na minimalizáciu chýb pri spracovaní meraného signálu. Oboznámi sa s najčastejšie používanými obvodmi moderných elektronických a číslicových meracích prístrojoví.
 
Stručná osnova predmetu:
Vzájomný prevod analógových a digitálnych signálov. Vstupné obvody elektronických meracích prístrojov. Riadené zoslabovače. Prístrojové diferenčné zosilňovače. Multiplexory. Filtračné obvody (zúženie šírky pásma, potlačenie kvantizačného šumu, potlačenie striedavých zložiek v nepriamych Č/A prevodníkoch). Dôležité parametre vzorkovačov (zosilnenie, vstupný napäťový rozsah, výstupný napäťový rozsah, Nelinearita, činiteľ potlačenia vstupného napätia, rýchlosť klesania výstupného napätia, ... ). Vzorkovače. Vzorkovače s pamäťou. Spínače. Využitie spínačov v sieťach R2R. Obvodové zapojenia priemyselných Č/A prevodníkov. A/Č prevodníky. Mikroprocesory používané v elektronických meracích prístrojoch. Problematika konštrukcie (technické právne aspekty).
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
KŘIŠŤAN, L. -- VACHALA, V. Příručka pro navrhování elektronických obvodů. Praha : SNTL, 1982. 394 s.
HARŤANSKÝ, R. Elektronika. Prednášky. Trenčín: TnUAD, 2006. 95 s. ISBN 80-8075-115-3.
BEDNAŘÍK, J. Elektronická zařízení: Zásady pro navrhování. Praha : SNTL, 1967. 367 s.

Odporúčaná:
Petřina, J.:Konstrukce a spolehlivost elektronických zařízení.,SNTL, Praha

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
Z bezpečnostných dôvodov je kapacita cvičení obmedzená na maximálne 10 študentov v skupine.
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 10

A
B
C
D
E
FX
30,0 %
10,0 %
40,0 %
20,0 %
0 %0 %
Vyučujúci: Ing. Jozef Hallon, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Ing. René Harťanský, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 9. 5. 2019
Schválil:
prof. Ing. René Harťanský, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 09. 05. 2019.

Typ výstupu: