20. 9. 2020  22:07 Ľuboslav, Ľuboslava
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu I-PROJ - Projekt (FEI - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu: I-PROJ
Názov predmetu: Projekt
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
konzultácia
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
6
 
Odporúčaný semester/trimester:
aplikovaná elektrotechnika - inžiniersky (povinný), 1. semester
Stupeň štúdia:
2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Splnenie zadania projektu a jej obhajoba. Predmet sa ukončuje klasifikovaným zápočtom.
 
Výsledky vzdelávania:
Študenti si rozvinú praktické znalosti a zručnosti zapojením sa do riešenia konkrétneho problému praxe v oblasti elektrotechniky a pripravia sa na prácu v pracovnom kolektíve.
 
Stručná osnova predmetu:
Získavanie zdrojov.
Analýza problémov.
Riešenie čiastkových úloh.
Finalizácia zadania.
Zdokumentovanie výsledkov riešenia úlohy vo forme vhodnej pre odovzdanie.
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Literatúra týkajúca sa oblasti riešenia podľa odporúčania vedúceho práce

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 19

A
B
C
DEFX
47,4 %
10,5 %
10,5 %5,3 %5,3 %21,0 %
Vyučujúci:
doc. Ing. Mikuláš Bittera, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
24. 9. 2019
Schválil:
doc. Ing. Mikuláš Bittera, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil doc. Ing. Mikuláš Bittera, PhD. dňa 24. 09. 2019.

Typ výstupu: