9. 8. 2020  7:15 Ľubomíra
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu I-SPAE - Spoločenské a právne aspekty v elektrotechnike (FEI - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu: I-SPAE
Názov predmetu:
Spoločenské a právne aspekty v elektrotechnike
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
6
 
Odporúčaný semester/trimester:
aplikovaná elektrotechnika - inžiniersky (povinný), 3. semester
elektronika a fotonika - inžiniersky (povinný), 1. semester
Stupeň štúdia:
2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Za riešenie samostatných projektov max. 80 bodov. Za ústnu skúšku môže študent získať maximálne 20 bodov. Maximálne bodové hodnotenie za celý predmet je 100 bodov. Konečné hodnotenie študenta známkou je dané aktuálnym študijným poriadkom.
 
Výsledky vzdelávania:
Absolvovaním predmetu študent získa prehľad o uvedení elektrotechnických výrobkov na trh. Pochopí základné teoretické, technické a legislatívne aspekty normalizácie, metrológie a skúšobníctva. Spozná požiadavky kladené na elektrotechnické výrobky na trhu. Získa prehľad o legislatíve v elektrotechnike. Bude vedieť prezentovať svoj výrobok, svoju firmu ako aj svoju osobu.
 
Stručná osnova predmetu:
Uvedenie elektrotechnických výrobkov na trh EÚ. Legislatívne požiadavky – príslušné zákony, nariadenia vlády; určený výrobok. Organizácia technickej normalizácie, metrologickej služby a skúšobníctva v SR. Technická normalizácia – technické normy, normalizácia v SR a vo svete. Metrológia – základné pojmy metrológie, vedecká a legálna metrológia, metrológia v SR a vo svete. Skúšobníctvo – posudzovanie zhody, autorizácia, akreditácia, skúšobné laboratóriá, ich kompetentnosť a akreditácia. Legislatívne požiadavky na elektrotechnické výrobky, bezpečnosť elektrických zariadení, elektromagnetická kompatibilita. Životný cyklus produktu v elektrotechnike – vývoj, testovanie, výroba, náklady. Právo duševného vlastníctva - autorský zákon, patentový zákon. Prezentácia výrobku - reklama a tvorba reklamnej kampane. Prezentácia firmy – public relations, ciele prezentácie. Pravidlá spoločenského správania v obchodnom styku - osobný imidž.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
PALENČÁR, R. -- KUREKOVÁ, E. -- HALAJ, M. Meranie a metrológia pre manažérov. Bratislava : STU v Bratislave, 2007. 252 s. ISBN 978-80-227-2743-3.
MORRIS, A S. Measurement and calibration for quality assurance. New York : Prentice Hall, 1991. 336 s. ISBN 0-13-567652-5.
SMITH, L E. -- SAITO, T. -- CZICHOS, H. Hanbook of metrology and testing. Berlin: Springer, 2011. 1500 s. ISBN 978-3-642-16640-2.
VOJČÍK, P. -- A KOL. Právo duševného vlastníctva. Plzeň : Aleš Čeněk, 2012. 495 s. ISBN 978-80-7380-373-5.
ŠPAČEK, L. Business etiketa a komunikace. Praha: Ladislav Špaček, 2013. 350 s. ISBN 978-80-2604-347-8.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 146

A
B
C
D
EFX
19,9 %
16,4 %
28,1 %
27,4 %
7,5 %
0,7 %
Vyučujúci:
doc. Ing. Mikuláš Bittera, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Mgr. PhDr. Martin Méry (cvičiaci, prednášajúci)
Ing. Daniel Valúch, PhD. (prednášajúci)
 
Dátum poslednej zmeny: 24. 9. 2019
Schválil:
doc. Ing. Mikuláš Bittera, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil doc. Ing. Mikuláš Bittera, PhD. dňa 24. 09. 2019.

Typ výstupu: