29. 10. 2020  21:14 Klára, pamätný deň - Deň narodenia Ľudovíta Štúra
Akademický informační systém

Sylabus předmětu I-AFJ - Automaty a formálne jazyky (FEI - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu:
I-AFJ
Názov predmetu: Automaty a formálne jazyky
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester:
aplikovaná informatika - inžiniersky (povinný), 2. semester
Stupeň štúdia:
2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra budú 4 programovacie zadania po 10 bodov, na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 92 bodov, na získanie hodnotenia B najmenej 83 bodov, na hodnotenie C najmenej 74 bodov, na hodnotenie D najmenej 65 bodov a na hodnotenie E najmenej 56 bodov. Kredity sa neudelia študentovi, ktorý zo 4 zadaní získa menej ako 20 bodov.
 
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je, aby študenti získali rozšírené znalosti ohľadom formálnych jazykov, konečných automatov, zásobníkových automatov a ich využitia pri tvorbe kompilátorov a prekladu programu do strojového jazyka. Rozšíriť ich znalosti z oblasti teoretickej informatiky. Dosiahnuť, aby študenti boli schopní samostatne študovať práce využívajúce základné poznatky z teoretickej informatiky, aby rozumeli lexikálnej a syntaktickej analýze programu v počítači.
 
Stručná osnova predmetu:
1. Jazyky a ich reprezentácia, Gramatiky.
2. Konečné automaty a regulárne gramatiky. NKA, DKA, ich ekvivalencia. Minimalizácia DKA. Pumpovacia lema pre regulárne jazyky.
3. Bezkontextové gramatiky. Úpravy bezkontextových gramatík. CHNF. Pumpovacia lema pre bezkontextové jazyky. Zásobníkové automaty.
4. Štruktúra kompilátora, Lexikálna analýza, FLEX.
5. Syntaktická analýza. CYK algoritmus.
6. Syntaktická analýza zhora-nadol, LL(1) analyzátor.
7. Syntaktická analýza zdola-nahor, LR(0) analyzátor, SLR(1) analyzátor, LR(1) analyzátor, LALR(1) analyzátor.
8. Riešenie konfliktov pri syntaktickej analýze, GLR syntaktický analyzátor.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
HOPCROFT, J E. -- ULLMAN, J D. Formálne jazyky a automaty. Bratislava : Alfa, 1978. 342 s.
DEDERA, Ľ. Počítačové jazyky a ich spracovanie. Liptovský Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl generála M.R. Štefánika, 2014. 277 s. ISBN 978-80-8040-503-8.
LINZ, P. An Introduction to Formal Languages and Automata. Sudbury : Jones and Bartlett Publ.,Inc, 2006. 415 s. ISBN 978-0-7637-3798-6.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 597

A
B
C
DE
FX
13,4 %
9,0 %17,1 %
18,8 %
30,3 %
11,4 %
Vyučujúci:
prof. RNDr. Otokar Grošek, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Viliam Hromada, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
9. 5. 2019
Schválil:
prof. RNDr. Otokar Grošek, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 09. 05. 2019.

Typ výstupu: