17. 10. 2019  17:20 Hedviga
Akademický informační systém

Sylabus předmětu I-BIOM - Biometria (FEI - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu: I-BIOM
Názov predmetu: Biometria
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester: aplikovaná informatika - inžiniersky (povinne voliteľný), 2. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Aktívna účasť na cvičeniach a úspešné zvládnutie úloh. Úspešné absolvovanie skúšky.
Celková známka na skúške bude odvodená od bodového vyjadrenia nasledovne:
-cvičenia max. 45 bodov
-písomná skúška max. 55 bodov
Úspešnosť na skúške je podmienená dosiahnutím minimálne:
-20 bodov za cvičenia
-20 bodov za písomnú časť skúšky
Hodnotenie predmetu podľa klasifikačnej stupnice platného Študijného poriadku STU (čl. 16, bod 3):
Kritériá úspešnosti (percentuálne vyjadrenie výsledkov pri hodnotení predmetu)
sú pre klasifikačné stupne nasledovné:
a) A – 92 až 100 %
b) B – 83 – 91 %
c) C – 74 – 82 %
d) D – 65 – 73 %
e) E – 56 – 64 %
f) FX – 0 – 55 %
 
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je oboznámiť študentov s teóriou a aplikáciami biometrických metód. Získať teoretické znalosti o biometrických systémoch a biometrikách. Mať prehľad o ich využití v informačných technológiách a o štandardizačných aktivitách v tejto oblasti. Naštudovať a vedieť použiť matematické nástroje rozpoznávania vzorov v biometrii. Zaoberať sa technickými, ale aj inými (sociálnymi, právnymi) aspektmi biometrických technológií.
 
Stručná osnova predmetu:
Základné pojmy – biometria, biometriky, požiadavky na biometriky.
Biometrické systémy, ich módy a architektúra.
Chyby a presnosť (hodnotenie) biometrických systémov.
Prehľad, porovnanie a zhodnotenie používaných biometrík.
Unimodálne biometrické systémy a ich výhody, nevýhody a obmedzenia.
Multimodálne biometrické systémy a ich módy činnosti, úrovne fúzie.
Metódy rozpoznávania vzorov v biometrii, extrakcia príznakov, klasifikácia.
Ochrana súkromia a sociálna akceptovateľnosť.
Štandardizácia v biometrii, formáty dát.
Návh a implementácia biometrických systémov, aplikácie biometrických systémov, biometrické databázy, bezpečnosť biometrických systémov.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
RATHA, N K. -- GOVINDARAJU, V. Advances in Biometrics: Sensors, Algorithms and Systems. London : Springer Verlag, 2008. 503 s. ISBN 978-1-84628-920-0.
VACCA, J R. Biometric Technologies and Verification systems. Burlington : Elsevier, 2007. 625 s. ISBN 978-0-7506-7967-1.
RAK, R. -- MATYÁŠ, V. -- ŘÍHA, Z. -- A KOL. Biometrie a identita člověka ve forenzních a komerčních aplikacích. Praha : Grada Publishing, 2008. 503 s. ISBN 978-80-247-2365-5.
ORAVEC, M. -- OMELINA, Ľ. Biometria – učebné texty. Bratislava: RT systems, 2013. ISBN 978-80-970519-6-9.
JAIN, A. Handbook of Biometrics. London: Springer-Verlag, 2008. ISBN 978-0-387-71040-2.
ORAVEC, M. -- PAVLOVIČOVÁ, J. Metódy strojového učenia na extrakciu príznakov a rozpoznávanie vzorov 2: Rozpoznávanie tvárí v biometrii. Bratislava: vydavateľstvo Felia, 2013. 179 s. ISBN 978-80-971512-0-1.

Odporúčaná:
 Biometrics at the Frontiers: Assessing the Impact on Society, A Report to the European Parliament Committee on Citizens Freedoms and Rights, Justice and Home Affairs (LIBE) , 2005S
IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 361

ABCDEFX
8,6 %14,7 %23,8 %26,9 %19,1 %6,9 %
Vyučujúci: Ing. Zuzana Bukovčiková (cvičiaci, tútor) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Dr. Ing. Miloš Oravec (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Dominik Sopiak, PhD. (cvičiaci, tútor) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 9. 5. 2019
Schválil: prof. Dr. Ing. Miloš Oravec a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 09. 05. 2019.

Typ výstupu: