18. 10. 2019  13:36 Lukáš
Akademický informační systém

Sylabus předmětu I-PS2 - Počítačové siete 2 (FEI - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu: I-PS2
Názov predmetu: Počítačové siete 2
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester: aplikovaná informatika - inžiniersky (povinne voliteľný), 2. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra bude zadanie za 20 bodov a test za 10 bodov. Za písomnú skúšku bude možné získať 80 bodov. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 92 bodov, na získanie hodnotenia B najmenej 82 bodov, na hodnotenie C najmenej 74 bodov, na hodnotenie D najmenej 65 bodov a na hodnotenie E najmenej 56 bodov.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa podrobné vedomosti o bezdrôtových ad hoc a senzorových sieťach. Dôraz bude kladený na princípy návrhu protokolov pre bezdrôtové ad hoc siete a na kritéria vyhodnocovania výkonnosti bezdrôtových ad hoc sietí.
 
Stručná osnova predmetu:
1. Úvod do bezdrôtovej ad hoc komunikácie.
2. Vyhodnocovanie výkonu bezdrôtovej ad hoc komunikácie. Kapacita ad hoc sietí: d2-párovanie, zložitosť výpočtu d2-párovania.
3. MAC protokoly: IEEE 802.11, IEEE 802.15.4, CSMA, MACA.
4. Smerovacie protokoly: DSDV, DSR, AODV, DYMO, TORA, smerovanie využívajúce polohu užívateľa.
5. IPv4, IPv6. Vplyv TCP a UDP na výkonnosť bezdrôtovej ad hoc komunikácie.
6. Modelovanie pohybu užívateľa.
7. Simulátory pre bezdrôtové ad hoc siete: ns2, ns3, JiST/SWANS, OMNeT++.
8. Senzorové siete. Smerovacie protokoly pre senzorové siete. Operačné systémy pre senzorové siete.
9. Energeticky úsporné protokoly pre ad hoc siete a senzorové siete.
10. Interakcie protokolov a ich vplyv na výkon ad hoc sietí.
11. Riadenie topológie, data fusion, robustnosť voči meškaniu dátového prenosu.
12. Bezpečnosť bezdrôtovej ad hoc komunikácie.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
MANOJ, B. -- MURTHY, C. Ad Hoc Wireless Networks: Architectures and Protocols. USA: Prentice Hall Communications Engineering and Emerging Technologies Series, 2012. 880 s. ISBN 978-0-13-300706-0.
GIORDANO, S. -- BASAGNI , S. -- CONTI, M. Mobile Ad Hoc Networking: The Cutting Edge Directions (IEEE Series on Digital & Mobile Communication). USA: Wiley-IEEE Press, 2013. 888 s. ISBN 978-1-11-808728-2.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 440

ABCDEFX
3,9 %7,7 %14,8 %23,0 %39,5 %11,1 %
Vyučujúci: Dr. rer. nat. Martin Drozda (prednášajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Stanislav Marček, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 9. 5. 2019
Schválil: Dr. rer. nat. Martin Drozda a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 09. 05. 2019.

Typ výstupu: