16. 9. 2019  4:15 Ľudomila, Ľudmila
Akademický informační systém

Sylabus předmětu I-AKOD - Analýza kódu (FEI - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu: I-AKOD
Názov predmetu: Analýza kódu
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester: aplikovaná informatika - inžiniersky (výberový), 3. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: úspešne absolvované Úvod do počítačovej bezpečnosti (I-UPB)
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Domáce zadania a ich obhajoba tvoria 40% hodnotenia predmetu. Zvyšných 60% hodnotenia tvorí písomná a/alebo ústna skúška.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa prehľad o technikách analýzy strojového kódu a ich aplikáciách v reverznom inžinierstve a pri ladení programov. Študent získa praktické zručnosti potrebné k rozpoznaniu základných exploitačných techník a zraniteľností v aplikáciách.
 
Stručná osnova predmetu:
Assembler: architektúra počítača, CPU, základné strojové inštrukcie. Assembler: aritmetické a logické inštrukcie, programové konštrukcie. Assembler: inštrukcie skoku, podmienené skoky, cykly, volania funkcií. Assembler: práca s príznakovým registrom, reťazcami, bitové posuny. Základné princípy a nástroje reverzného inžinierstva. Portable Executable formát, Windows API. Disassembling, debugging, základné postupy. Ochrany proti disassemblovaniu. Anti-debugovacie triky. Techniky exploitovania. Súčasné techniky ochrany pred exploitovaním. Pokročilé techniky exploitovania.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
SIKORSKI, M. -- HONIG, A. Practical Malware Analysis: The Hands-On Guide to Dissecting Malicious Software. San Francisco: No Starch Press, 2012. 800 s. ISBN 1-59327-290-1.

Odporúčaná:
Hacking: The Art of Exploitation, 2nd Edition by Jon Erickson ISBN 978¬1593271442 The Shellcoder's Handbook: Discovering and Exploiting Security Holes, 2nd Edition by Chris Anley et al ISBN 978¬0470080238
Michael Ligh. Malware Analyst's Cookbook and DVD: Tools and Techniques for Fighting Malicious Code. 1.ed, Wiley, 2010. ISBN: 978-0470613030.
YURICHEV, D.: Reverse ingineering for beginners. (online: http://beginners.re/RE_for_beginners-en.pdf)

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 1

ABCDEFX
100,0 %0 %0 %0 %0 %0 %
Vyučujúci: Ing. Štefan Balogh, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor)
prof. Ing. Pavol Zajac, PhD. (zodpovedný za predmet)
 
Dátum poslednej zmeny: 9. 5. 2019
Schválil: prof. Ing. Pavol Zajac, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 09. 05. 2019.

Typ výstupu: