14. 12. 2019  2:55 Branislava, Bronislava
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu I-ASOS - Architektúra softvérových systémov (FEI - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu: I-ASOS
Názov predmetu: Architektúra softvérových systémov
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester: aplikovaná informatika - inžiniersky (povinný), 3. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra je možné získať 40 bodov. Minimum pre účasť na skúške je 20 bodov.
Na skúške je možné získať 60 bodov. Minimum pre absolvovanie skúšky je 30 bodov.
Výsledne hodnotenie:
A - najmenej 92 bodov
B - najmenej 83 bodov
C - najmenej 74 bodov
D - najmenej 65 bodov
E - najmenej 56 bodov
zo 100 bodov (semester plus skúška)
 
Výsledky vzdelávania:
Študent je schopný pri vývoji aplikácií používať návrhové a architektonické vzory.
Získa základné vedomosti informačných sýstémov založených na SOA a praktické zručnosti pri návrhu a implementácii webových servisov. Pozná teoretické princípy výpčtového modelu map-reduce a je schopný navhrovať a implementovať paralelené algoritmy.
 
Stručná osnova predmetu:
1. Štrukturálne návrhové vzory
2. Konštrukčné návrhové vzory
3. Návrhové vzory správania
4. IoC a DI, Spring framework
5. Aspektovo orientované programovanie
6. Základy servisne orientovanej architektúry
7. Mapovanie objektov a asociácii. JAXB
8. SOAP web-servisy, XML-schéma, WSDL
9. Návrh rozhrania webového servisu na základe UML a jeho implementácia
10. Paralelné výpočty a funkcionálne programovanie
11. Výpočtový model map-reduce
12. Apache Spark framework


 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Gamma, Helm, Johnson, Vlissides. Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software, Addison-Wesley Profwssional, 1994
Karau, Konwinski, Wendell, Zaharia. Learning Spark: Lightning-Fast Big Data Analytics, O-Reilly 2015

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: anglický jazyk alebo slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 368

ABCDEFX
18,5 %24,5 %22,3 %19,3 %14,9 %0,5 %
Vyučujúci: Ing. Eugen Antal, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. RNDr. Gabriel Juhás, PhD. (prednášajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
RNDr. Igor Kossaczký, CSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 9. 5. 2019
Schválil: prof. RNDr. Gabriel Juhás, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 09. 05. 2019.

Typ výstupu: