20. 10. 2020  22:55 Vendelín
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu I-DP1-AI - Diplomový projekt 1 (FEI - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu:
I-DP1-AI
Názov predmetu:
Diplomový projekt 1
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
konzultácia
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester: aplikovaná informatika - inžiniersky (povinný), 3. semester
Stupeň štúdia:
2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Pripravenosť na konzultácie s vedúcim projektu, priebežné výsledky.
Klasifikovaný zápočet.
 
Výsledky vzdelávania:
Osvojiť si metódy a postupy riešenia relatívne rozsiahlych projektov. Preukázať schopnosť samostatne a tvorivo riešiť zložité úlohy aj výskumného charakteru v súlade so súčasnými metódami a postupmi využívanými v príslušnej oblasti, samostatne, tvorivo a kriticky pristupovať k analýze možných riešení a tvorbe modelov.
 
Stručná osnova predmetu:
1. Štúdium problematiky, získavanie zdrojov.
2. Analýza problému.
3. Písomná prezentácia výsledkov riešenia projektu.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
KATUŠČÁK, D. Ako písať záverečné a kvalifikačné práce. Nitra : Enigma, 2008. 162 s. ISBN 978-80-89132-45-4.
Dokumentácia. bibliografické odkazy. Obsah, forma a štruktúra- STN 01 0197. ISO 690. Apríl 1998..
HAMBALÍK, A. Písomné práce a normy: Prezentácia výsledkov - ISO 690. Bratislava : FEI STU, 2006. 93 s.
BIELIKOVÁ, M. Ako úspešne vyriešiť projekt. Bratislava: STU Bratislava, 2000.

Odporúčaná:
Literatúra týkajúca sa oblasti riešenia podľa odporúčania vedúceho práce.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
Vedúci záverečnej práce – pracovník vo funkcii vysokoškolského učiteľa alebo výskumného pracovníka, doktorand v prezenčnej forme štúdia alebo vedúci mimo fakulty. Vedúci práce je zameraný na problematiku v oblasti zhodnej alebo príbuznej so zameraním projektu. Ak nie je vedúci záverečnej práce z fakulty, na fakulte môže byť určený pedagogický vedúci práce, ktorý dohliada na to, aby záverečná práca bola vypracovaná v súlade s požiadavkami a internými predpismi stanovenými fakultou. Vyučujúcimi v tomto predmete sú všetci vedúci záverečných prác, preto sa jednotlivo neuvádzajú. Zodpovedný za predmet je garant študijného programu.
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 447

A
BC
D
EFX
67,8 %
18,8 %
8,7 %
1,6 %
2,0 %
1,1 %
Vyučujúci:
 
Dátum poslednej zmeny:
11. 2. 2020
Schválil:
prof. Dr. Ing. Miloš Oravec a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Bc. Petr Kolářík dňa 11. 02. 2020.

Typ výstupu: