24. 10. 2019  7:23 Kvetoslava
Akademický informační systém

Sylabus předmětu I-EGOV - E-government (FEI - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu: I-EGOV
Názov predmetu: E-government
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester: aplikovaná informatika - inžiniersky (výberový), 3. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Aktívna účasť na cvičeniach a úspešné zvládnutie úloh. Úspešné absolvovanie skúšky.
Celková známka na skúške bude odvodená od bodového vyjadrenia nasledovne:
- cvičenia max. 45 bodov
- písomná skúška max. 55 bodov
Úspešnosť na skúške je podmienená dosiahnutím minimálne:
- 20 bodov za cvičenia
- 20 bodov za písomnú časť skúšky
Hodnotenie predmetu podľa klasifikačnej stupnice platného Študijného poriadku STU (čl. 16, bod 3):
Kritériá úspešnosti (percentuálne vyjadrenie výsledkov pri hodnotení predmetu)
sú pre klasifikačné stupne nasledovné:
a) A – 92 až 100 %
b) B – 83 – 91 %
c) C – 74 – 82 %
d) D – 65 – 73 %
e) E – 56 – 64 %
f) FX – 0 – 55 %
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa úspešným absolvovaním predmetu poznatky o architektúre, funkcii a základoch tvorby komplexných systémov s uplatnením v širokej dynamicky sa rozvíjajúcej oblasti e-Government. Predmet poskytuje ucelený prehľad o postupoch prípravy komplexných systémov a softvérových nástrojov, využívaných v oblasti elektronizácie v bežnom živote občana i štátnej a verejnej správy. Riešením samostatných úloh získa základný prehľad a znalosti o zložitých bezpečnostných riešeniach systémov, ich príprave ako i využitia viacerých spôsobov zabezpečenia, akými sú biometria, bezpečnostné certifikáty od certifikačných autorít a iné viacstupňové systémy. Študent bude oboznámený so základmi tvorby odbornej dokumentácie ako nevyhnutnej súčasti prípravy komplexného systému pre jeho nasadenie v praxi a získa znalosti o základoch toku a nakladania s dátami medzi jednotlivými subsystémami. Popri teoretických vedomostiach bude študentom poskytnutá praktická ukážka týchto systémov, nadobudnuté vedomosti budú podporené konzultáciami s odborníkmi z praxe
 
Stručná osnova predmetu:
Základné pojmy a princípy (E-government, G2C, G2B, G2E, G2G, C2G).
Reálne aplikácie systému vo vzťahu verejného a štátneho sektora ku občanovi, podnikateľskému prostrediu (tok informácií medzi občanom/podnikateľom a štátnym, verejným, zdravotným, finančným, kultúrnym, ... sektorom).
Návrh a tvorba robustných informačných systémov použitím základných modelov vývoja softvéru (fázy tvorby systému, modely vývoja systému a use-case diagramy).
Použitie návrhových vzorov ako šablón pre tvorbu architektúry systému.
Bezpečnosť v informačných systémoch (biometria, certifikačné autority, zaručený elektronický podpis).
Moderné metódy riadenia projektov (agilné metódy, SCRUM ).
Použitie verziovacích systémov a vývoj systému založený na testovaní (Git, SVN).
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Almeida,M., How to be a Great Product Owner, JOBBOX.io., 2015.
Braude, E.J., Bernstein,M.E., Software Engineering: Modern Approaches, Wiley, 2011
Layne,K., Lee,J., Developing fully functional E-government: A four stage model, In Government Information Quarterly, Volume 18, Issue 2, 2001, Pages 122-136, ISSN 0740-624X, https://doi.org/10.1016/S0740-624X(01)00066-1, http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0740624X01000661.
Reddick,C.G., Comparative E-Government, Integrated Series in Information Systems, Volume 25. ISBN 978-1-4419-6535-6. Springer Science+Business Media, LLC, 2010.
Sacha,K., Software Engineering Techniques: Design for Quality, Springer US, 2007

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 0

Vyučujúci: prof. Dr. Ing. Miloš Oravec (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 9. 5. 2019
Schválil: prof. Dr. Ing. Miloš Oravec a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 09. 05. 2019.

Typ výstupu: