16. 10. 2019  12:44 Vladimíra
Akademický informační systém

Sylabus předmětu I-LOG - Logika (FEI - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu: I-LOG
Názov predmetu: Logika
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester: aplikovaná informatika - inžiniersky (povinný), 1. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Z celkového počtu 100 bodov môže študent získať 30 bodov za zadanie, 30 bodov za priebežnú písomku a 40 bodov za záverečnú skúškovú písomku.
 
Výsledky vzdelávania:
Získať základné teoretické vedomosti z oblasti matematickej logiky na využitie v informatike. Budú prezentované základy logiky a teórie modelov na pochopenie predmetu. Predstavené sémantické a syntaktické prístupy a vety o úplnosti. Využitie predmetu v informatike, napríklad v oblasti verifikácie programov. Absolvent predmetu bude vedieť formulovať a riešiť základné úlohy matematickej logiky a vuyžiť ich v informatike. Taktiež sa budú mať základné vedomosti v neštandardných logikách.
 
Stručná osnova predmetu:
1. Historický úvod, príklady.
2. Výrokový počet, formuly, konštrukcia, binárne rozhodovacie diagramy.
3. Booleovské výrazy, logická ekvivalenicia, logické funkcie, pravdivostné tabuľky.
4. Tautológie, pravdivosť, splniteľnosť formule.
5. Úplnosť výrokového počtu.
6. Logika prvého rádu, formuly,.
7. Sémantické a syntaktické metódy všeobecne.
8. Teória modelov, splniteľnosť formule, pravdivosť, vety o úplnosti.
9. Hilbertov systém, jeho úplnosť.
10. SAT solvery.
11. Modálna a temporálna logika.
12. Verifikácia programov.

 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
BEN-ARI, M. Mathematical Logic for Computer Science. London: Springer, 2012. 346 s. ISBN 978-1-4471-4128-0.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 469

ABCDEFX
16,4 %16,8 %24,7 %24,9 %16,4 %0,8 %
Vyučujúci: RNDr. Karla Čipková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. RNDr. Karol Nemoga, CSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 9. 5. 2019
Schválil: doc. RNDr. Karol Nemoga, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 09. 05. 2019.

Typ výstupu: