18. 2. 2020  8:18 Jaromír
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu I-MTMP - Multimédiá a telematika pre mobilné platformy (FEI - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu: I-MTMP
Názov predmetu: Multimédiá a telematika pre mobilné platformy
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
2 hod. týždenne (dištančná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
2 hod. týždenne (dištančná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester: aplikovaná informatika - inžiniersky (výberový), 3. semester
aplikovaná mechatronika a elektromobilita - inžiniersky (výberový), 3. semester
aplikovaná mechatronika a elektromobilita - inžiniersky (výberový), 3. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Za predmet možno získať maximálne 100 bodov, pričom bodové rozdelenie je nasledovné:
aktivita na cvičeniach 10 bodov
semestrálne zadanie 30 bodov
zadanie ku skúške 30 bodov
skúškový test 30 bodov
Za aktivitu na cvičeniach spolu so semestrálnym zadaním je nutné získať minimálne 20 bodov. Pre absolvovanie predmetu je nutné získať minimálne 56 bodov.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent bude schopný vytvoriť a spracovať základné multimediálne komponenty, ktoré dokáže zostaviť do výslednej multimediálnej aplikácie. Bude vedieť vysvetliť základné pojmy z oblasti multimédií, používať základné technické a programové prostriedky pre multimédiá, pracovať s textom, obrazom, zvukom, animáciami, videom a virtuálnou realitou a vytvárať komplexné multimediálne aplikácie.
Naučiť študentov realizovať operácie spojené s diaľkovým riadením systémov s využitím rôznych prenosových ciest a štruktúr distribuovaných riadiacich systémov.
 
Stručná osnova predmetu:
Úvod, vymedzenie rozsahu predmetu, definície a základné pojmy, historický vývoj multimédií, oblasti využitia multimédií, prehľad multimediálnych elementov a základné charakteristiky multimediálnych aplikácií.
Text a hypertext, rozpoznávanie textu, elektronické dokumenty, digitálne knižnice, metadáta.
Obraz, vektorová a rastrová grafika, farebné modely, získavanie, spracovanie a prezentácia obrazu, technické a programové prostriedky.
Zvuk, akustika, digitalizácia zvuku, rozhranie MIDI, zvukové formáty, získavanie, spracovanie a prezentácia zvuku, technické a programové prostriedky.
Počítačová animácia, animácia v 2D a 3D, metodika tvorby animácie, tvorba modelov, techniky animácie, technické a programové prostriedky.
Video, analógové a digitálne video, digitalizácia videa, tvorba, produkcia a post-produkcia, nelineárny strih, získavanie, spracovanie a prezentácia videa, distribúcia a archivácia, technické a programové prostriedky.
Virtuálna realita, vstupné a výstupné zariadenia, jazyk VRML, technické a programové prostriedky.
Sieťové multimediálne služby, prúdové médiá, videotelefónia a videokonferencie.
Tvorba multimediálnej aplikácie, analýza, špecifikácia, scenár, interaktívna kompozícia, návrh, implementácia, testovanie, distribúcia a údržba, autorské programové vybavenie.
Používateľské rozhranie (MMI, HCI), ergonomické a psychologické hľadiská, výber farieb, textov a grafiky.
Algoritmy kompresie, kompresia obrazu, zvuku a videa, kompresné formáty.

Prehľad základných pojmov z oblasti informatiky, telekomunikácií a riadenia. Riadenie zložitých systémov na základe využitia princípov telematiky. Architektúra klient-server, využitie vlastnosti objektovo-orientovaného programovania. Typy prenosových ciest a komunikačných protokolov pre riadenie reálnych systémov. Problematika kvality, bezpečnosti a spoľahlivosti riadiacich algoritmov pre účely telematiky.
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Eylert, B.: The Mobile Multimedia Business, Wiley, 2005
Myslín, J.: Digitální video v praxi, Computer media, 2005
Ze-Nian Li a Mark. S. Drew: Fundamentals of Multimedia, Pearson Printice Hall, 2004
Craig Sayers: Remote Control Robotics. Springer Verlag, 1999.
Horváthová a kol.: Komplexný pohľad na multimédiá, Koprint, Banská Bystrica, 2001
Ian David Aronson: DV Filmmaking: From Start to Finish, O’Reilly Media Inc., 2006
Ken Goldberg a Roland Siegwart: Beyond Webcams: An Introduction to Online Robots.The MIT Press, 2001
R. Balogh a kol.: Priemyselné komunikácie. Vydavateľstvo STU Bratislava, 2000

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 253

ABCDEFX
57,7 %17,0 %16,2 %4,3 %3,6 %1,2 %
Vyučujúci: Ing. Pavol Bisták, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk
Ing. Oto Haffner, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk
prof. Ing. Mikuláš Huba, PhD. (prednášajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
Ing. Erik Kučera, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 20. 6. 2019
Schválil: prof. Ing. Mikuláš Huba, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 20. 06. 2019.

Typ výstupu: