20. 9. 2019  7:22 Ľuboslav, Ľuboslava
Akademický informační systém

Sylabus předmětu I-SVIS - Spoločenské, morálne a právne súvislosti vývoja informačných systémov (FEI - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu: I-SVIS
Názov predmetu: Spoločenské, morálne a právne súvislosti vývoja informačných systémov
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška3 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester: aplikovaná informatika - inžiniersky (výberový), 3. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Podmienkou prístupu na skúšku je odovzdanie semestrálnych zadaní. Hodnotenie zadaní sa započítava do výslednej známky. Predmet je ukončený skúškou.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa prehľad o aktuálnych spoločenských, morálnych a právnych súvislostiach vývoja systémov, ktorých základom je počítač od odborníkov z technickej praxe.
 
Stručná osnova predmetu:
1. Etický a právny rámec pre diplomové práce (garant ŠP AI)
2. Ochrana autorských práv a duševného vlastníctva
3. Vplyv kryptografie na spoločnosť (Bitcoin, kryptoanarchia, key-escrow,...)
4. Elektronický podpis, ochrana utajovaných skutočností
5. Etický hacking, počítačová kriminalita
6. Ochrana súkromia
7. Bigdata, vplyv dataminingu na spoločnosť
8. Ako funguje manažment IT firmy?
9. Ako sa pripraviť na pohovor do IT firmy?
10. Právny rámec IT projektu
11. Vplyv sociálnych sietí na spoločnosť
12. Riziká internetu
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 41

ABCDEFX
82,9 %14,6 %2,5 %0 %0 %0 %
Vyučujúci: doc. Ing. Michal Šrámka, PhD. (prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 9. 5. 2019
Schválil: doc. Ing. Michal Šrámka, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 09. 05. 2019.

Typ výstupu: