21. 9. 2019  0:20 Matúš
Akademický informační systém

Sylabus předmětu I-TKOD - Teória kódovania (FEI - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu: I-TKOD
Názov predmetu: Teória kódovania
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester: aplikovaná informatika - inžiniersky (výberový), 3. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné testy a individuálne projekty - 50% z celkového hodnotenia
 
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je poskytnúť študentom úvodný kurz do kódovania. V oblasti nerovnomerných kódov je rozobraná problematika efektívnosti kódov. Študenti sa zoznámia so Sahnnon-Fanovými kódmi a s Huffmanovými kódmi. Blokové kódy sú reprezentované lineárnymi kódmi. Cieľom je poskytnutie základného obrazu o kódoch detekujúcich chyby a o samoopravných kódoch. Zvláštnu časť predstavujú perfektné kódy. Reed-Mullerove kódy reprezentujú lineárne kódy schopné opravovať vopred stanovený počet chýb. Kurz vrcholí cyklickými kódmi a ich špeciálnym prípadom BCH-kódmi.
 
Stručná osnova predmetu:
Nerovnomerné kódy. Shannon-Fanov kód. Huffmanov kód. Charakteristiky zdrojov diskrétnych správ. Blokové kódy. Matematické základu teórie kódovania. Detekovanie a oprava chýb. Lineárne kódy. Generujúca a kontrolná matica kódu. Maximálne pravdepodobné dekódovanie. Perfektné a im príbuzné kódy. Hammingove kódy. Golayove kódy. Reed-Mullerove kódy. Cyklické kódy. Generujúci polynóm a báza kódu. Cyklické Hammingove kódy. BCH-kódy.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
GROŠEK, O. -- VOLAUF, P. Stochastické procesy a teória informácií. Bratislava : STU v Bratislave, 1994. 284 s. ISBN 80-227-0693-0.
ADÁMEK, J. Foundations of coding: Theory and applications of error-correcting codes with an introduction to cryptography and information theory. Chichester : John Wiley & Sons, 1991. 336 s. ISBN 0-471-62187-0.
ČIPKOVÁ, K. -- SATKO, L. Základy kódovania. Bratislava : STU v Bratislave, 2009. 204 s. ISBN 978-80-227-3016-7.
ADÁMEK, J. Kodování. Praha : SNTL, 1989. 192 s.

Odporúčaná:
Hankerson, D.R., Hoffman D.G., Leonard, D.A., Lindner, C.C., Phelps, K.T., Rodger, C.A., Wall, J.R.: Coding Theory and Cryptography, Marcel Dekker, Inc., New York, 2000
Klima, R.E., Sigmon, N.P. Stitzinger, E.L.: Applications of Abstract Algebra with MAPLE and MATLAB, Chapman and Hall, 2007

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk a anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 25

ABCDEFX
8,0 %16,0 %12,0 %20,0 %32,0 %12,0 %
Vyučujúci: doc. RNDr. Karol Nemoga, CSc. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 9. 5. 2019
Schválil: doc. RNDr. Karol Nemoga, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 09. 05. 2019.

Typ výstupu: