16. 10. 2019  9:06 Vladimíra
Akademický informační systém

Sylabus předmětu I-UPB - Úvod do počítačovej bezpečnosti (FEI - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu: I-UPB
Názov predmetu: Úvod do počítačovej bezpečnosti
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester: aplikovaná informatika - inžiniersky (povinný), 1. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra budú študenti pracovať na domácich zadaniach. Podmienkou prístupu na skúšku je odovzdanie vypracovaných správ o riešení. Domáce zadania a ich obhajoba tvoria 40% hodnotenia predmetu. Zvyšných 60% hodnotenia tvorí písomná a/alebo ústna skúška.

Známky sú pridelené podľa platnej klasifikačnej stupnice FEI, po splnení podmienok stanovených na začiatku semestra.
 
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je pútavo a relatívne jednoducho priblížiť základné problémy praktickej informačnej bezpečnosti a ukázať niektoré spôsoby ich riešenia. Pokryť nutné minimum toho, čo by mal každý programátor a vývojár vedieť o bezpečnosti.
 
Stručná osnova predmetu:
1 Úvod: Ciele a princípy informačnej bezpečnosti
2 Princípy bezpečného návrhu aplikácií
3 Problémy informačnej bezpečnosti: Malware, spam, sociálne inžinierstvo, …
4 Buffer overflows
5 Client state manipulation
6 SQL injection
7 Password security
8 Cross-domain security
9 Symetrická kryptografia a jej praktické využitie
10 Asymetrická kryptografia a jej praktické využitie
11 Správa a výmena kľúčov
12 Autentizácia správ: MAC a elektronický podpis
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
DASWANI, N. -- KERN, C. -- KESAVAN, A. Foundations of Security: What Every Programmer Needs to Know. Berkeley : Apress, 2007. 290 s.
FERGUSON, N. -- SCHNEIER, B. -- KOHNO, T. Cryptography engineering: Design Principles and Practical Applications. Indianapolis : Wiley Publishing, Inc., 2010. 353 s. ISBN 978-0-470-47424-2.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 478

ABCDEFX
7,7 %14,0 %28,5 %28,2 %18,6 %3,0 %
Vyučujúci: Ing. Štefan Balogh, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Peter Švec (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Ing. Pavol Zajac, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 9. 5. 2019
Schválil: prof. Ing. Pavol Zajac, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 09. 05. 2019.

Typ výstupu: