20. 1. 2020  6:40 Dalibor
Akademický informační systém

Sylabus předmětu I-TP1-AI - Tímový projekt 1 (FEI - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu: I-TP1-AI
Názov predmetu: Tímový projekt 1
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
projektová/semestrálna práca2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 2
 
Odporúčaný semester/trimester: aplikovaná informatika - inžiniersky (povinný), 1. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
klasifikovaný zápočet.
 
Výsledky vzdelávania:
Príprava študentov pre tímovú prácu na projektoch väčšieho rozsahu. Študenti budú vedieť pracovať v tíme, preukážu schopnosti dorozumieť sa, rozdeliť si úlohy, vytvoriť produkt (jeho časť) zrozumiteľnú a modifikovateľnú pre ostatných. Preukázaním týchto schopností je vytvorenie integrovaného produktu - výsledku riešenia projektu, ktorý spĺňa požiadavky zadania v predmetoch Tímový projekt 1 a Tímový projekt 2.
 
Stručná osnova predmetu:
1. Ponuka: vytvorenie a nahlásenie tímov, zverejnenie tém a požiadaviek na vypracovanie ponuky, spracovanie ponuky, odovzdanie ponúk, vyhodnotenie ponúk.
2. Rozdelenie úloh, vytvorenie plánu projektu na celú dobu riešenia a na semester, analýza problému (špecifikácia požiadaviek, štúdium problematiky).
3. Analýza problému, hrubý návrh riešenia.

 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Curtis, B., Hefley, E., Miller, S.: Overview of the people capability maturity model. CMU-SEI-95-MM-01, September 1995.
Dawson, C.H.: The Essence of Computing Projects. Prentice Hall, Harlow, England. 2000.
Humprey, W.S.: Managing Technical People: Innoviation, Teamwork, and the Software Process. Addison-Wesley. 1997.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
Vedúci tímového projektu – pracovník vo funkcii vysokoškolského učiteľa alebo výskumného pracovníka, doktorand v prezenčnej forme štúdia. Vedúci projektu je zameraný na problematiku v oblasti zhodnej alebo príbuznej so zameraním projektu. Učitelia v tomto predmete sú všetci vedúci tímových projektov. Zodpovedný za predmet je garant študijného programu.
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 86

ABCDEFX
65,1 %19,8 %7,0 %7,0 %1,1 %0 %
Vyučujúci: Ing. Eugen Antal, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor)
Ing. Štefan Balogh, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
RNDr. Karla Čipková, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Ondrej Gallo, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Mgr. Ing. Matúš Jókay, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
RNDr. Igor Kossaczký, CSc. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Stanislav Marček, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Juraj Mažári (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Milan Mladoniczky (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Vladislav Novák (cvičiaci, skúšajúci)
prof. Dr. Ing. Miloš Oravec (zodpovedný za predmet)
prof. Ing. Gregor Rozinaj, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
prof. Ing. Ľubica Stuchlíková, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Radoslav Vargic, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Marian Vojs, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
doc. Ing. Katarína Žáková, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
 
Dátum poslednej zmeny: 9. 5. 2019
Schválil: prof. Dr. Ing. Miloš Oravec a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 09. 05. 2019.

Typ výstupu: