16. 9. 2019  2:17 Ľudomila, Ľudmila
Akademický informační systém

Sylabus předmětu I-TP1-AI - Tímový projekt 1 (FEI - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu: I-TP1-AI
Názov predmetu: Tímový projekt 1
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
projektová/semestrálna práca2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 2
 
Odporúčaný semester/trimester: aplikovaná informatika - inžiniersky (povinný), 1. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
klasifikovaný zápočet.
 
Výsledky vzdelávania:
Príprava študentov pre tímovú prácu na projektoch väčšieho rozsahu. Študenti budú vedieť pracovať v tíme, preukážu schopnosti dorozumieť sa, rozdeliť si úlohy, vytvoriť produkt (jeho časť) zrozumiteľnú a modifikovateľnú pre ostatných. Preukázaním týchto schopností je vytvorenie integrovaného produktu - výsledku riešenia projektu, ktorý spĺňa požiadavky zadania v predmetoch Tímový projekt 1 a Tímový projekt 2.
 
Stručná osnova predmetu:
1. Ponuka: vytvorenie a nahlásenie tímov, zverejnenie tém a požiadaviek na vypracovanie ponuky, spracovanie ponuky, odovzdanie ponúk, vyhodnotenie ponúk.
2. Rozdelenie úloh, vytvorenie plánu projektu na celú dobu riešenia a na semester, analýza problému (špecifikácia požiadaviek, štúdium problematiky).
3. Analýza problému, hrubý návrh riešenia.

 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Curtis, B., Hefley, E., Miller, S.: Overview of the people capability maturity model. CMU-SEI-95-MM-01, September 1995.
Dawson, C.H.: The Essence of Computing Projects. Prentice Hall, Harlow, England. 2000.
Humprey, W.S.: Managing Technical People: Innoviation, Teamwork, and the Software Process. Addison-Wesley. 1997.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
Vedúci tímového projektu – pracovník vo funkcii vysokoškolského učiteľa alebo výskumného pracovníka, doktorand v prezenčnej forme štúdia. Vedúci projektu je zameraný na problematiku v oblasti zhodnej alebo príbuznej so zameraním projektu. Učitelia v tomto predmete sú všetci vedúci tímových projektov. Zodpovedný za predmet je garant študijného programu.
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 85

ABCDEFX
65,9 %20,0 %7,1 %5,9 %1,1 %0 %
Vyučujúci: Ing. Eugen Antal, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor)
prof. Dr. Ing. Miloš Oravec (zodpovedný za predmet)
 
Dátum poslednej zmeny: 9. 5. 2019
Schválil: prof. Dr. Ing. Miloš Oravec a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 09. 05. 2019.

Typ výstupu: