Oct 20, 2020   3:05 a.m. Vendelín
Academic information system

Course syllabus I-OP-AI - Odborná prax (FEI - ZS 2019/2020)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu:
I-OP-AI
Názov predmetu:
Odborná prax
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
odborná prax/exkurzia
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester:
aplikovaná informatika - inžiniersky (povinný), 3. semester
Stupeň štúdia:
2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Zápočet je možné získať absolvovaním jednej z možností:
1. Technická odborná prax. Študent na získanie zápočtu musí dokladovať minimálne 150 hodín odbornej práce ako zamestnanec na IT pozícii alebo ekvivalentnú zmluvnú prácu na informačných projektoch. Výsledky svojej činnosti musí na záver semestra odprezentovať.
2. Pedagogická odborná prax. Študent na získanie zápočtu musí asistovať pri vzdelávaní skupiny bakalárskych študentov na stanovenom predmete v ŠP Aplikovaná informatika v rozsahu a podľa pokynov garanta predmetu. Absolvovanie predmetu je podmienené pozitívnym hodnotením garanta predmetu, prípadne prednášajúceho daný predmet.
3. Vedecká odborná prax. Študent na získanie zápočtu sa musí aktívne zúčastňovať vedeckej odbornej práce na výskumných projektoch v oblasti aplikovanej informatiky podľa pokynov ustanoveného vedúceho praxe.
4. Profesionálny tréning. Študent na získanie zápočtu preukáže, že počas Ing. štúdia získal profesionálny certifikát v odbore aplikovaná informatika. Aktuálny zoznam uznávaných certifikátov bude dostupný na stránke predmetu.
 
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je získať zručnosti a návyky praktickej prípravy (duálneho vzdelávania) v ŠP aplikovaná informatika.
 
Stručná osnova predmetu:
1. Výber typu odbornej praxe a stanovenie vedúceho praxe / kontaktnej osoby pre technickú odbornú prax.
2. Pravidelná práca na stanovených úlohách.
3. Prezentácia výsledkov praxe.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
BIELIKOVÁ, M. Ako úspešne vyriešiť projekt. Bratislava: STU Bratislava, 2000.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk a anglický jazyk
 
Poznámky:
Predmet nie je poskytovaný v rámci programu Erazmus.
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 135

ZFX
100,0 %
0 %
Vyučujúci: prof. Ing. Pavol Zajac, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 9. 5. 2019
Schválil:
prof. Ing. Pavol Zajac, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 09. 05. 2019.

Type of output: