7. 4. 2020  10:04 Zoltán
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu I-AMS - Autonómne mechatronické systémy (FEI - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu: I-AMS
Názov predmetu: Autonómne mechatronické systémy
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
2 hod. týždenne (dištančná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
2 hod. týždenne (dištančná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester: aplikovaná mechatronika a elektromobilita - inžiniersky (povinný), 2. semester
aplikovaná mechatronika a elektromobilita - inžiniersky (povinný), 2. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra študent vypracúva individuálne zadania k jednotlivým témam. Priebežne sa hodnotia parciálne výsledky pomocou formatívnych počítačových testov (10%) a jedným písomným testom (10%). Záverečné hodnotenie pozostáva z hodnotenia obhajoby vypracovaných individuálnych projektov (60%) a počítačového testu (20%). Kredity sa neudelia študentovi, ktorý z niektorej položky hodnotenia získa menej ako 40% bodov.
 
Výsledky vzdelávania:
Po absolvovaní predmetu bude študent schopný navrhovať, riadiť a využívať autonómne mechatronické systémy v súlade s najnovšími trendmi.
 
Stručná osnova predmetu:
1. Základné typy a využitie autonómnych mechatronických systémov (AMS - pozemné, podvodné, lietajúce).
2. Kinematika a dynamika AMS.
3. Senzorika a lokalizácia AMS. Integrácia signálov. Akčné členy a hardvér AMS.
4. Stabilizácia a riadenie pohybu.
5. Mechatronické systémy riadenia dynamiky pohybu automobilov a elektromobilov.
6. Komunikačné a vizuálne systémy AMS.
7. Využitie umelej inteligencie (deep learning).
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
RAPTIS, I. -- VALAVANIS, K. Linear and Nonlinear Control of Small-Scale Unmanned Helicopters. Dordrecht: Springer, 2011. 496 s. ISBN 978-94-007-1109-9.
VALAVANIS, K. Advances in Unmanned Aerial Vehicles. Dordrecht: Springer, 2007. 543 s. ISBN 978-1-4020-6114-1.
MCCORMICK, B W. Aerodynamics, aeronautics, and flight mechanics. New York: John Wiley & Sons, Inc., 1995. 652 s. ISBN 0-471-57506-2.
VALAVANIS, K. Unmanned aerial vehicles. N. York: Springer, 2011. 586 s. ISBN 978-94-007-1109-9.

Odporúčaná:
Adouane L. : Autonomous Vehicle Navigation: From Behavioral to Hybrid Multi-Controller Architectures, 2016
Banks V.A.: Automobile Automation : Distributed Cognition on the Road, 2017
Barrios C.: Predicting Vehicle Trajectory, 2017

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 76

ABCDEFX
46,1 %15,8 %22,4 %9,2 %6,5 %0 %
Vyučujúci: prof. Ing. Mikuláš Huba, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Peter Ťapák, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 10. 5. 2019
Schválil: prof. Ing. Mikuláš Huba, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 10. 05. 2019.

Typ výstupu: