7. 4. 2020  10:42 Zoltán
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu I-DP-AME - Diplomová práca (FEI - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu: I-DP-AME
Názov predmetu: Diplomová práca
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
štátna skúška2 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
2 hod. za semester štúdia (dištančná metóda)

 
Počet kreditov: 12
 
Odporúčaný semester/trimester: aplikovaná mechatronika a elektromobilita - inžiniersky (povinný), 4. semester
aplikovaná mechatronika a elektromobilita - inžiniersky (povinný), 4. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Skúšobná komisia hodnotí komplexne obhajobu diplomovej práce ako aj širšiu odbornú rozpravu k nej. V prípade hodnotenia klasifikačným stupňom FX, skúšobná komisia určí, či študent musí prepracovať diplomovú prácu, alebo študent neuspel pri širšej odbornej rozprave. Prípadný rozsah prepracovania diplomovej práce určí skúšobná komisia.
 
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je preukázanie a prezentácia schopností priniesť nové poznatky v procese realizácie diplomovej práce. To zahŕňa naštudovanie relevantnej literatúry, vyhodnotenie aktuálneho stavu v danej oblasti, špecifikáciu, návrh a overenie riešenia s dôrazom na celkový (vedecký/inžiniersky) prínos práce. V odbornej rozprave k diplomovej práci študent preukazuje schopnosť tvorivo uplatniť nadobudnuté teoretické a praktické poznatky, ktoré získal vypracovaním diplomovej práce a štúdiom študijného programu, schopnosť aplikovať ich pri riešení problémov a schopnosť obhájiť svoje názory v diskusii.
 
Stručná osnova predmetu:
Vypracovanie diplomovej práce.
Príprava prezentácie a obhajoby diplomovej práce.
Obhajoba diplomovej práce pred skúšobnou komisiou.
Zodpovedanie otázok a pripomienok oponenta diplomovej práce.
Odborná rozprava o širších súvislostiach riešenia diplomovej práce v kontexte príslušného študijného odboru.

 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 24

ABCDEFX
41,7 %25,0 %25,0 %0 %8,3 %0 %
Vyučujúci:
 
Dátum poslednej zmeny: 7. 3. 2020
Schválil: prof. Ing. Mikuláš Huba, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 07. 03. 2020.

Typ výstupu: