9. 4. 2020  4:23 Milena
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu I-DP1-AME - Diplomový projekt 1 (FEI - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu: I-DP1-AME
Názov predmetu: Diplomový projekt 1
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
konzultácia2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
2 hod. týždenne (dištančná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester: aplikovaná mechatronika a elektromobilita - inžiniersky (povinný), 2. semester
aplikovaná mechatronika a elektromobilita - inžiniersky (povinný), 2. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Vypracovanie priebežnej správy o riešení projektu a jej obhajoba pred vedúcim práce. Predmet sa ukončuje klasifikovaným zápočtom.
 
Výsledky vzdelávania:
Diplomový projekt 1 umožní študentom:
- osvojiť si metódy a postupy riešenia zložitých úloh,
- preukázať schopnosť samostatne a tvorivo riešiť zložité úlohy inžinierskeho aj výskumného charakteru v súlade so súčasnými metódami a postupmi využívanými v oblasti mechatroniky, - samostatne, tvorivo a kriticky pristupovať k analýze možných riešení a k tvorbe modelov.
 
Stručná osnova predmetu:
Štúdium problematiky, získavanie zdrojov - samostatne aj podľa odporúčania vedúceho práce.
Štúdium zdrojov, analýza problému.
Návrh riešenia.
Overenie vybraných častí riešenia.
Písomná prezentácia výsledkov riešenia projektu.
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
Vedúci záverečnej práce – pracovník vo funkcii vysokoškolského učiteľa alebo výskumného pracovníka, doktorand v prezenčnej forme štúdia alebo vedúci mimo fakulty. Vedúci práce je zameraný na problematiku v oblasti zhodnej alebo príbuznej so zameraním projektu. Ak nie je vedúci záverečnej práce z fakulty, na fakulte môže byť určený pedagogický vedúci práce, ktorý dohliada na to, aby záverečná práca bola vypracovaná v súlade s požiadavkami a internými predpismi stanovenými fakultou. Vyučujúcimi v tomto predmete sú všetci vedúci záverečných prác, preto sa jednotlivo neuvádzajú. Zodpovedný za predmet je garant študijného programu.
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 130

ABCDEFX
77,7 %11,5 %6,9 %2,3 %1,6 %0 %
Vyučujúci:
 
Dátum poslednej zmeny: 10. 5. 2019
Schválil: prof. Ing. Mikuláš Huba, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 10. 05. 2019.

Typ výstupu: