25. 9. 2020  20:55 Vladislav
Akademický informační systém

Sylabus předmětu I-DP3-AME - Diplomový projekt 3 (FEI - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu:
I-DP3-AME
Názov predmetu:
Diplomový projekt 3
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
konzultácia
8 hod. týždenne (prezenčná metóda)
8 hod. týždenne (dištančná metóda)

 
Počet kreditov:
18
 
Odporúčaný semester/trimester:
aplikovaná mechatronika a elektromobilita - inžiniersky (povinný), 4. semester
aplikovaná mechatronika a elektromobilita - inžiniersky (povinný), 4. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety:
úspešne absolvované Diplomový projekt 2 (I-DP2-AME)
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Predmet sa ukončuje klasifikovaným zápočtom, ktorý udeľuje vedúci záverečnej práce.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent si osvojí metódy a postupy riešenia zložitých úloh. Preukáže schopnosť samostatne a tvorivo riešiť zložité úlohy aj výskumného charakteru v súlade so súčasnými metódami a postupmi využívanými v príslušnej oblasti, samostatne, tvorivo a kriticky pristupovať k analýze možných riešení. Dokáže vypracovať písomnú dokumentáciu o riešených problémoch a výsledkoch svojej práce.
 
Stručná osnova predmetu:
Podrobný návrh riešenia.
Revízia rozhodnutí vykonaných v predchádzajúcich etapách a kritické zhodnotenie.
Komplexné overenie riešenia.
Písomné spracovanie návrhu a výsledkov riešenia.
Vypracovanie písomnej dokumentácie.

 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Literatúra týkajúca sa oblasti riešenia podľa odporúčania vedúceho práce.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
Vedúci záverečnej práce – pracovník vo funkcii vysokoškolského učiteľa alebo výskumného pracovníka alebo vedúci mimo fakulty. Vedúci práce je zameraný na problematiku v oblasti zhodnej alebo príbuznej so zameraním projektu. Ak nie je vedúci záverečnej práce z fakulty, na fakulte môže byť určený pedagogický vedúci práce, ktorý dohliada na to, aby záverečná práca bola vypracovaná v súlade s požiadavkami a internými predpismi stanovenými fakultou. Vyučujúcimi v tomto predmete sú všetci vedúci záverečných prác, preto sa jednotlivo neuvádzajú. Zodpovedný za predmet je garant študijného programu.
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 129

A
B
CD
E
FX
65,9 %20,2 %
7,8 %
2,3 %
2,3 %
1,5 %
Vyučujúci:
 
Dátum poslednej zmeny: 7. 3. 2020
Schválil:
prof. Ing. Mikuláš Huba, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 07. 03. 2020.

Typ výstupu: