17. 2. 2020  14:30 Miloslava
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu I-MPM - Multifyzikálne procesy v mechatronike (FEI - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu: I-MPM
Názov predmetu: Multifyzikálne procesy v mechatronike
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
2 hod. týždenne (dištančná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
2 hod. týždenne (dištančná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester: aplikovaná mechatronika a elektromobilita - inžiniersky (povinne voliteľný), 2. semester
aplikovaná mechatronika a elektromobilita - inžiniersky (povinne voliteľný), 2. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študent musí absolvovať na cvičeniach 2 písomné práce po 15 bodov. 70 bodov študent môže získať na skúške. Výsledná známka je určená na základe súčtu bodov z cvičení a skúšky, pričom stupnicu definuje Študijný poriadok FEI STU.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent bude schopný matematicky popísať fyzikálne správanie sa tepelných, mechanických a elektrických systémov ako aj ich vzájomnú interakciu - termoelasticitu, termoelektricitu a piezoelektricitu. Okrem teoretických vedomostí sa naučí prakticky riešiť a analyzovať previazané multifyzikálne úlohy využitím metódy konečných prvkov.
 
Stručná osnova predmetu:
Úvod do predmetu. Multifyzikálne a multidisciplinárne deje. Základný prehľad numerických metód využívaných pri simulovaní multifyzikálnych systémov. Matematický opis tepelných dejov, spôsoby prenosu tepla. Modelovanie tepelných systémov. Prehľad základných rovníc mechanického poľa. Matematický opis previazaného termoelastického deja. Sekvenčné modelovanie tepelno-mechanických systémov - teplotná rozťažnosť. Modelovanie termoelastických systémov - termoelastické tlmenie. Elektro-tepelné a elektro-tepelno-mechanické deje. Matematický opis previazaného termoelektrického deja. Sekvenčné modelovanie termo-elektrických systémov - Jouleov jav. Modelovanie termoelektrických systémov - Seebeckov, Peltierov a Thomsonov jav. Matematický opis piezoelektrického deja. Modelovanie piezoelektrických systémov.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
LAI, M. -- RUBIN, D. -- KREMPL, E. Introduction to continuum mechanics. Oxford : Pergamon Press, 1978. 310 s.
BURNETT, D. Finite Element Analysis: From Concepts to Applications. USA: Addison Wesley Publishing Company; 1 edition (January 11, 1987), 1987. 844 s. ISBN 0-201-10806-2.
MOHEIMANI, R. -- FLEMING, A. Piezoelectric Transducers for Vibration Control and Damping. Germany: Springer, 2006. 271 s. ISBN 978-1-84628-332-1.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 100

ABCDEFX
17,0 %24,0 %30,0 %17,0 %12,0 %0 %
Vyučujúci: prof. Ing. Vladimír Kutiš, PhD. (prednášajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Juraj Paulech, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 10. 5. 2019
Schválil: prof. Ing. Vladimír Kutiš, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 10. 05. 2019.

Typ výstupu: