23. 9. 2020  12:21 Zdenka
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu I-PSZE - Pohonné systémy a zdroje v elektromobiloch (FEI - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu: I-PSZE
Názov predmetu:
Pohonné systémy a zdroje v elektromobiloch
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
2 hod. týždenne (dištančná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
2 hod. týždenne (dištančná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester:
aplikovaná mechatronika a elektromobilita - inžiniersky (povinne voliteľný), 2. semester
aplikovaná mechatronika a elektromobilita - inžiniersky (povinne voliteľný), 2. semester
Stupeň štúdia:
2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra študent vypracúva individuálny projekt na vybranú tému z obsahového zamerania predmetu, priebežne sa hodnotia parciálne výsledky na cvičeniach. Záverečná skúška je písomná.
 
Výsledky vzdelávania:
Po úspešnom absolvovaní predmetu študent získa hlboké teoretické vedomosti a praktické skúsenosti v oblasti pohonných systémov a energetických systémov elektromobilov. Bude pripravený analyzovať princípy činnosti trakčných elektromotorov pre elektromobily. Bude rozumieť procesom, ktoré prebiehajú na úrovni činnosti a riadenia trakčných elektromotorov v spolupráci s energetickým systémom, ako aj procesom a činnostiam prebiehajúcim v energetických systémoch, akými sú moderné akumulátorové systémy, superkondenzátorové systémy a systémy palivového článku, a tieto procesy riadiť. Študent bude schopný tvorivo aplikovať nadobudnuté poznatky pri riešení návrhov trakčných a energetických systémov pre elektromobily v súlade s najnovšími trendmi navrhovania sofistikovaných trakčných, energetických a mechatronických systémov.
 
Stručná osnova predmetu:
Analýza dynamických režimov prevádzky elektromobilov. Rozbor energetických požiadaviek elektromobilov na základe dynamických režimov prevádzky elektromobilov. Analýza koncepcií, aplikácie a implementácie trakčných systémov elektromobilov. Rozdelenie trakčných elektromotorov a elektromotor/generátorov pre aplikáciu v elektromobiloch.
Modelovanie trakčných elektromotor/generátorov pre elektromobily. Rozbor možnosti riadenia trakčných elektromotor/generátorov v elektromobiloch. Implementácia riadenia činnosti trakčných elektromotor/generátorov pre rôzne režimy prevádzky elektromobilu. Analýza koncepcií, aplikácie a implementácie energetických systémov elektromobilov.
Rozdelenie energetických systémov pre aplikáciu v elektromobiloch. Modelovanie reverzibilných energetických systémov pre elektromobily akými sú akumulátorové systémy a superkondenzátorové systémy a nereverzibilných energetických systémov akými sú systémy palivových článkov. Modelovanie, simulovanie a riadenie činnosti hybridného energetického systému.
Modelovanie a simulovanie činnosti spolupráce trakčného a energetického systému elektromobilu. Analýza pokročilých metód optimalizácie riadenia trakčných a hybridných energetických systémov.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
FERENCEY, V. Dynamika motorových vozidiel: Časť 1: Nekonvenčné pohonné jednotky v dopravnej technike. Bratislava : FX s.r.o., 2008. 182 s. ISBN 978-80-89313-09-9.
VLK, F. Alternativní pohony motorových vozidel. Brno : VLK, 2004. 234 s. ISBN 80-239-1602-5.

Odporúčaná:
Ehsani, M., Gao, Y., Emadi, A.: Modern Elecric, Hybrid Electric and Fuel Cell Vehicles, Fundamentals, theory, and design, Second Edition, CRC Press, boca Raton, Florida, ISBN: 0- 8493 3154-4.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 106

A
B
C
DEFX
50,9 %
16,0 %15,1 %7,5 %
10,5 %
0 %
Vyučujúci:
prof. Ing. Alena Kozáková, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Kristián Ondrejička (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Juraj Paulech, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
10. 5. 2019
Schválil:
prof. Ing. Alena Kozáková, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 10. 05. 2019.

Typ výstupu: