29. 10. 2020  15:03 Klára, pamätný deň - Deň narodenia Ľudovíta Štúra
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu I-DVP - Digitalizácia výrobných procesov (FEI - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu:
I-DVP
Názov predmetu: Digitalizácia výrobných procesov
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
2 hod. týždenne (dištančná metóda)
cvičenie
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
2 hod. týždenne (dištančná metóda)

 
Počet kreditov:
6
 
Odporúčaný semester/trimester:
aplikovaná mechatronika a elektromobilita - inžiniersky (povinne voliteľný), 3. semester
aplikovaná mechatronika a elektromobilita - inžiniersky (povinne voliteľný), 3. semester
Stupeň štúdia:
2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Vypracovanie 2 individuálnych projektov spolu za 25 bodov a 1 písomná previerka v priebehu semestra za 15 bodov. Kredity sa neudelia študentovi, ktorý v priebehu semestra získa menej ako 18 bodov.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa vedomosti a praktické zručnosti v oblasti automatizácie procesov v automobilových výrobách s ohľadom na štruktúry riadenia výrob a automatizované výrobné linky, IKT pre riadenie výrob a riadiacich distribuovaných systémov. Získa vedomosti a poznatky pre projektovanie, modelovanie a simuláciu výrobných procesov prostredníctvom moderných podporných programových systémov v prostredí IoT, IIoT, Big Data a Cloudov.
 
Stručná osnova predmetu:
Štruktúra výrobného procesu v automobilovom závode. Charakteristika výrobných procesov z pohľadu automatizácie, riadenia a informatizácie. Informačný systém výroby, štruktúry, metódy a algoritmy riadenia výrob. Distribuované štruktúry riadenia automatizovaných výrob, zber údajov (SCADA), programovateľné logické procesory, ich štruktúra, programovanie a úloha v systéme SCADA, komunikačné protokoly, topológie a priemyselné komunikačné siete. Formulácia úloh riadenia diskrétnych výrob. Programové systémy na modelovanie, simuláciu a riadenia automobilových výrob prostredí IoT, IIoT.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
HRÚZ, B. -- MRAFKO, L. Modelovanie a riadenie diskrétnych udalostných systémov s využitím Petriho sietí a iných nástrojov. Bratislava : STU v Bratislave, 2003. 297 s. ISBN 80-227-1883-1.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
áno
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 34

A
B
C
D
E
FX
32,4 %26,5 %
32,4 %
8,7 %0 %0 %
Vyučujúci: Ing. Ján Cigánek, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk
Ing. Oto Haffner, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk
prof. Ing. Alena Kozáková, PhD. (prednášajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
Ing. Roman Leskovský (cvičiaci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
19. 6. 2019
Schválil:
prof. Ing. Alena Kozáková, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 19. 06. 2019.

Typ výstupu: