21. 2. 2020  16:51 Eleonóra
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu I-MKP - Metóda konečných prvkov (FEI - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu: I-MKP
Názov predmetu: Metóda konečných prvkov
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
2 hod. týždenne (dištančná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
2 hod. týždenne (dištančná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester: aplikovaná mechatronika a elektromobilita - inžiniersky (povinný), 1. semester
aplikovaná mechatronika a elektromobilita - inžiniersky (povinný), 1. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študent musí absolvovať na cvičeniach 2 výpočtové práce s počítačovým programom MKP po 15 bodov. 70 bodov študent môže získať na skúške. Výsledná známka je určená na základe súčtu bodov z cvičení a skúšky, pričom stupnicu definuje Študijný poriadok FEI STU.
 
Výsledky vzdelávania:
Naučiť študentov matematické a fyzikálne základy metódy konečných prvkov a jej praktickú aplikáciu pri počítačovom modelovaní a simuláciach elastostatiky a elastodynamiky mechanických prvkov a systémov automobilovej mechatroniky, nanomechatronických a biomechatronických prvkov a sústav softvérom metódy konečných prvkov. Zvládnuť modelovanie a simuláciu praktických úloh softvérom metódy konečných prvkov ANSYS.
 
Stručná osnova predmetu:
Matematicko-fyzikálne základy metódy konečných prvkov (MKP), klasifikácia konečných prvkov, zostavovanie rovníc MKP a metódy ich riešenie, izoparametrické konečné prvky, numerická integrácia matice tuhosti konečných prvkov, modelovanie lineárnej elasto-statickej úlohy prvkami typu LINK, BEAM, SOLID, a SHELL, riešenie geometricky a fyzikálne nelineárnych úloh s MKP,riešenie elasto-dynamických úloh s MKP– voľné a vynútené kmitanie, riešenie vlastných frekvencií a vlastných tvarov pružného kmitania, riešenie harmonického a vynúteného kmitania, riadené kmitanie pružných prvkov a sústav, štruktúra a aplikácia softvéru MKP ANSYS na modelovanie a analýzu mechatronických prvkov a systémov.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
Murín, J.: Metóda konečných prvkov pre elektrotechniku. Manuskript prednášok. FEI STU Bratislava, 2012..

Odporúčaná:
Kutiš, V. -- Murín, J. -- Paulech, J. -- Goga, V.: Metóda konečných prvkov v mechatronike I. Úvod do programu ANSYS. STU Bratislava. ISBN 978-80-4129-3. 2014.
Murín, J. -- Hrabovský, J. -- Kutiš, V.: Metóda konečných prvkov. Vybrané kapitoly pre mechatronikov. STU Bratislava, 2014. ISBN 978-227-4298-6.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 182

ABCDEFX
36,3 %18,1 %17,6 %11,5 %15,4 %1,1 %
Vyučujúci: prof. Ing. Vladimír Kutiš, PhD. (cvičiaci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Ing. Justín Murín, DrSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Juraj Paulech, PhD. (cvičiaci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 10. 5. 2019
Schválil: prof. Ing. Justín Murín, DrSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 10. 05. 2019.

Typ výstupu: